15,7 mld zł z hurtu i usług telekomunikacyjnych B2B

Według najnowszych danych PMR wartość rynku usług operatorskich i biznesowych w Polsce w 2018 r. wyniosła 15,7 mld zł (wzrost o 1,6% r/r). Oznacza to utrzymanie trendu wzrostowego z roku wcześniejszego, poprzedzonego pięcioma latami systematycznych spadków. Pozytywna koniunktura rynku to wynik wyraźnie rosnącego segmentu hurtowego, który zyskuje dzięki przychodom operatorów komórkowych.

Lata 2017-2018 przyniosły stabilizację na rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu i operatorskich w Polsce. Za poprawę sytuacji na rynku, który we wcześniejszym pięcioletnim okresie kurczył się średniorocznie o 6%, odpowiadają przychody operatorów z rozliczeń interkonektowych i usług hurtowych. Segment hurtowy w ogólnej strukturze rynku jest już prawie na równi z udziałem przychodów notowanych w segmencie detalicznym, który równolegle traci na wartości, niemniej skala spadków w ostatnim czasie jest względnie zrównoważona.
Struktura wartościowa rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim w Polsce według głównych segmentów (%), 2014 i 2019

  2014 2019p
Rynek biznesowy 64,2% 50,1%
Rynek hurtowy 35,8% 49,9%

p – prognoza
Źródło: PMR, 2019

Koniunkturę na telekomunikacyjnym rynku hurtowym mocno warunkują przychody operatorów mobilnych (blisko 80% jego wartości), które symultanicznie podtrzymują tendencje wzrostowe na całościowym rynku telefonii komórkowej w Polsce. Wzrost przychodów z hurtu komórkowego to efekt w dalszym ciągu stabilnego otoczenia regulacyjnego (stała stawka MTR). Poza tym mocno na rynek oddziałuje trend zwiększonego ruchu detalicznego (popularyzacja taryf ryczałtowych) i w efekcie ruchu hurtowego, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście przychodów z rozliczeń interkonektowych.

Szczególnie w 2017 r., ale także w roku ubiegłym, na wartość rynku operatorskiego pozytywnie zadziałała regulacja RLAH, która zwiększyła wpływy operatorów z terminacji i tranzytu połączeń przychodzących z roamingu zarówno w sieciach mobilnych, jak i stacjonarnych. W przypadku rynku stacjonarnego pozwoliło to nawet na lekki wzrost przychodów hurtowych w 2017 r. i ich relatywną stabilizację w roku kolejnym.

W perspektywie sześcioletniej PMR spodziewa się utrzymania pozytywnych tendencji na rynku hurtu, który zyska w tym czasie przeszło miliard złotych. W dalszym ciągu będzie to czynnik równoważący wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego (CAGR w latach 2019-2024 wyniesie 0,2%) .
Udziały telefonii komórkowej, stacjonarnej i DLISP w wartości rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego w Polsce (%), 2018

   
Telefonia komórkowa 55,2%
DLISP 32,4%
Telefonia stacjonarna 12,4%

Wyjaśnienie: nie uwzględnia przychodów z rynku hurtowego. Dane szacunkowe.
Źródło: PMR, 2019

Wartość rynku detalicznych usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych w największym stopniu (55% udział) budują wpływy w segmencie telefonii komórkowej (usługi realizowane w telefonie, dedykowany internet, komunikacja M2M). Niemniej jednak z analizy PMR wynika, że obecnie największy potencjał rynku widoczny jest na poziomie przychodów ze stacjonarnych usług internetowo-teletransmisyjnych (DLISP), dla których PMR prognozuje ruchy w trendzie bocznym, a następnie, w dłuższej perspektywie, stopniowe wzrosty. Pomimo presji na ceny usług, na rynku DLISP kompensacyjne znaczenie mają rosnące potrzeby firm w zakresie pojemności i jakości pasma. Z kolei wartość rynku usług telefonii komórkowej dla segmentu biznesowego podlega konsekwentnym spadkom, co jest związane z postępującą erozją wartości segmentu usług realizowanych w telefonie (presja na niższe ARPU). Tendencja ta utrzyma się zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Niemniej jednak dodatni wpływ na rynek mobilny mają pozostałe jego segmenty – telemetria M2M oraz mobilny internet – których wartość będzie rosła również w kolejnych latach.
Dynamika rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego oraz ogółem w Polsce (%), 2014-2019

  2014 2015 2016 2017 2018 2019p
Rynek usług telekomunikacyjnych* -2,3% 0,7% 0,0% 0,3% -0,7% -0,1%
Rynek usług biznesowych i operatorskich -8,1% -0,5% -3,6% 2,1% 1,6% 0,6%

wartość rynku usług operatorskich (ogół przychodów generowanych przez operatorów telekomunikacyjnych).  Bez płatnej telewizji. Obejmuje subsydia i sprzedaż urządzeń abonenckich w ramach sprzedaży usług telekomunikacyjnych.

Wyjaśnienie: dane szacunkowe w latach 2014-2018.
p – prognoza
Źródło: PMR, 2019

W ostatnich latach w ujęciu wartościowym kondycja rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego oraz operatorskiego pozostaje wyraźne lepsza niż na rynku usług telekomunikacyjnych w całości (detal + hurt). Pokazuje to, że na rynku B2B i hurtowym telekomy są w stanie obronić wyższą marżę niż na rynku konsumenckim.

Autor: Katarzyna Sacha, Analityk Rynku ICT

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: