Play – 15 mln klientów i wiodąca pozycja na rynku mobilnym w Polsce 2018

Wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2018

Dzięki silnym wynikom operacyjnym i finansowym
Play potwierdza wiodącą pozycję na rynku mobilnym w Polsce

  • Wiodąca pozycja rynkowa z 15 mln raportowanych klientów i rosnącym udziałem abonentów kontraktowych
  • Aktywna baza klientów kontraktowych wzrosła o ok. 360 tys. r/r, czyli o 4,1%, z niskim, stabilnym wskaźnikiem ich odpływu na poziomie 0,8%
  • Przychody w całym roku były wyższe r/r o 2,5%, osiągając 6,8 mld PLN dzięki wzrostowi przychodów z usług
  • Utrzymany wzrost rocznego zysku netto do 745 mln PLN, o 92,2% r/r oraz wzrost EBITDA o 13,4% r/r
  • Najwyższy w historii spółki poziom FCFE (wolnych przepływów gotówkowych dla właścicieli kapitału własnego): 816 mln PLN w 2018, wzrost o 22,8% r/r
  • Przyspieszona rozbudowa sieci ogólnokrajowej (1,3 tys. nowych stacji bazowych uruchomionych w ciągu roku) wpłynęła na poziom gotówkowych nakładów inwestycyjnych wyższy o 15,5% r/r, dzięki czemu Play jest pierwszą w Polsce siecią 5G-Ready

Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci telefonii komórkowej, ogłasza dziś swoje wyniki w czwartym kwartale i całym roku 2018. Wyniki potwierdzają pierwszoplanową pozycję rynkową Play na tle wzrostu bazy klientów, przychodów, rentowności netto i poziomu generowanej gotówki.

Komentarz prezesa P4, Jeana Marca Hariona:

„Na zakończenie roku 2018, w którym przyspieszyliśmy rozbudowę własnej sieci, aby zabezpieczyć naszą niezależność od roamingu krajowego i ograniczyliśmy negatywny wpływ regulacji Roam-Like-At-Home, jesteśmy dumni, że możemy potwierdzić naszą wiodącą pozycję na rynku mobilnym w Polsce, i jednocześnie ogłosić poprawę wyników działalności operacyjnej i finansowej – zgodnie z oczekiwaniami przekazanymi w sierpniu ubiegłego roku.

Bardziej niż kiedykolwiek utrzymujemy klientów w centrum naszych działań, dbając o ich wartość i lojalność poprzez naszą obszerną ofertę konwergentnych usług mobilnych. Zgodnie z naszą strategią 2019-2022 ogłoszoną w listopadzie 2018, konsekwentnie rozwijamy naszą efektywną kosztowo sieć 5G-Ready, nasze wiodące oceny Net Promoter Score i rozpoznawalności marki podkreślają wiodącą komercyjną pozycję Play, a dodatkowo przyspieszamy digitalizację firmy, z priorytetem nadanym utrzymaniu i pozyskaniu klientów przez kanały online oraz samoobsłudze przez aplikację Play24 i chatboty. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w naszych oczekiwaniach na 2019 r., w którym spodziewamy się poprawy naszej skorygowanej EBITDA pomimo wolniejszego wzrostu przychodów i wyższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych związanych z kapitalizacją urządzeń abonenckich i digitalizacją procesów.”

Najważniejsze dane operacyjne:

  • Ponownie potwierdzono wiodącą pozycję Play na polskim rynku telefonii komórkowej:

o   15,0 mln klientów raportowanych i 12,7 mln aktywnych klientów na koniec roku (zmiana odpowiednio o -1,3% i +2,1% r/r);

o   Udział klientów kontraktowych wzrósł do 65,7% (+3,7 pp r/r) na koniec 2018, podczas gdy poziom odejść tych abonentów pozostał na niskim i stabilnym poziomem 0,8% w ciągu roku;

o   Średni całoroczny wskaźnik ARPU wzrósł do 32,3 PLN (+1,0% r/r), osiągając 32,4 PLN w IV kwartale (+0,6% r/r), przy poziomie multiSIM rosnącym do 42% bazy klientów;

  • Preferowany operator telefonii komórkowej w Polsce zorientowany na wartość i lojalność klientów:

o   Najwyższa ocena Net Promoter Score oraz rozpoznawalności marki i akcji reklamowych na rynku telefonii komórkowej;

o   Udane wprowadzenie na rynek konwergentnych mobilnych produktów i usług;

  • Wyraźne postępy w digitalizacji:

o   4 mln klientów korzystających z samoobsługi w aplikacji Play24;

o   Program rozwoju sieci sklepów „bez papieru” z 40% udziałem transakcji z użyciem e-podpisu;

o   E-faktury osiągają 93% udziału wśród klientów PLAY;

  • Przyspieszony rozwój sieci zgodnie z planem:

o   7 003 stacji bazowych na koniec 2018 (+22% r/r), z 563 nowych lokalizacji dodanych w samym IV kwartale;

o   Od listopada 2018 najszybsza sieć własna na podstawie pomiarów SpeedTest.pl;

o   Cel strategiczny rozszerzony do ~9 500 stacji bazowych na koniec roku 2021.

Najważniejsze dane finansowe:

o   Przychody operacyjne osiągnęły 1 807 mln PLN (+3,9% r/r) w IV kwartale, w równym stopniu poprzez wzrost przychodów z usług i sprzedaży towarów. W rezultacie przychody w całym roku wyniosły 6 839 mln PLN (+2,5% r/r) z przychodami z usług w wysokości 5 083 mln PLN (+4,2% r/r), podczas gdy sprzedaż towarów i pozostałe przychody spadły do 1 756 mln PLN (-2,0% r/r) ze względu na niższy udziału sprzedaży urządzeń w ramach umów pozyskania i utrzymania klientów.

o   Skorygowana EBITDA wyniosła 535 mln PLN w IV kwartale (-6,0% r/r), głównie przez wyższe koszty roamingu krajowego, koszty związane z rozwojem sieci i koszty uruchomienia nowych ofert. Te same czynniki miały wpływ na skorygowaną roczną EBITDA na poziomie 2 159 mln PLN (-6,0% r/r) – zgodnie z oczekiwaniami. EBITDA wzrosła o 13,4% r/r do 2 160 mln PLN.

o   Zysk netto wzrósł do 202 mln PLN w IV kwartale (+41,5% r/r) i do 745 mln PLN w całym roku (+92,2% r/r), odzwierciedlając poprawę w kosztach ogólnych i zarządu, a także niższe koszty finansowe netto, zawyżone w 2017 r. przez wydatki związane z refinansowaniem w tamtym okresie.

o   Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 241 mln PLN w IV kwartale (+95,7% r/r) i 751 mln PLN w całym roku (+15,5% r/r), w związku z przyspieszonym rozwojem sieci Play.

o   Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (z uwzględnieniem płatności leasingowych) (FCFE[1]) w wysokości 213 mln PLN w IV kwartale (-28,3% r/r) odzwierciedlają głównie znacznie wyższe gotówkowe nakłady inwestycyjne w tym okresie. W całym roku FCFE na poziomie 816 mln PLN (+22,8% r/r) był efektem wyższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych z nadwyżką skompensowanych przez pozytywny wpływ niższego wzrostu aktywów kontraktowych, jak również niższy gotówkowy wpływ odsetek i podatków.

o   Spółka zamierza wypłacić w 2019 wynagrodzenie dla akcjonariuszy na poziomie 45% FCFE wygenerowanego w 2018 r., do ostatecznej decyzji Rady Dyrektorów Play Communications S.A.

Komentarz członka zarządu ds. finansowych P4, Holgera Pücherta:

„W 2018 roku osiągnęliśmy najwyższe poziomy FCFE i zysku netto w historii Play. Mimo że w ubiegłym roku Grupa zapłaciła wysoką dywidendę w wysokości 652 mln PLN oraz zainwestowała w sieć i IT kwotę 751 mln PLN, spółka spłaciła również 391 mln PLN zadłużenia z posiadanej gotówki i wygenerowanych przepływów pieniężnych. Na początku tego roku uzgodniliśmy z naszymi partnerami finansowymi korzystniejsze warunki i większą elastyczność w profilu spłaty naszego finansowania bankowego. W sumie, nasza sytuacja finansowa na początku 2019 jest znakomita. Oczekujemy, że nasza doskonałość operacyjna i inwestycje w sieć obniżające koszty roamingu krajowego zwiększą skorygowaną EBITDA w 2019 r.”

 Oczekiwania na 2019 r.:

Oczekiwanie na 2019 r. Komentarz
Przychody Wzrost r/r niższy niż w 2018 Wzrosty przychodów z usług, częściowo skompensowany niższymi przychodami ze sprzedaży urządzeń
Skorygowana EBITDA 2.2-2.3 mld PLN Dzięki wyższej marży na usługach, częściowo skompensowanej wyższymi kosztami utrzymania sieci i nowych usług
Gotówkowe nakłady inwestycyjne Do 800 mln PLN Nakłady na sieć z przesunięciem z dostępu do szkieletu, wzrost na digitalizację i kapitalizację urządzeń abonenckich
FCFE 670-750 mln PLN Wpływ wyższych r/r gotówkowych nakładów inwestycyjnych i zapłaconych podatków
Wynagrodzenie akcjonariuszy 40-50% FCFE Zgodnie z założeniami strategii 2019-2022[2]

 

Podsumowanie finansowe i operacyjne w mln PLN, o ile nie zaznaczono inaczej):

Trzy miesiące
zakończone

31 grudnia
Zmiana Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia
Zmiana
  2017 2018   2017 2018  
             
Przychód operacyjny 1 740 1 807 3,9% 6 670 6 839 2,5%
EBITDA 542 564 3,8% 1 904 2 160 13,4%
Skorygowana EBITDA 570 535 (6,0%) 2 298 2 159 (6,0%)
Zysk netto 143 202 41,5% 387 745 92,2%
Gotówkowe nakłady inwestycyjne (123) (241) 95,7% (650) (751) 15,5%
FCFE 297 213 (28,3%) 664 816 22,8%
Całkowita liczba klientówraportowanych (w tys.) 15 220 15 016 (1,3%) 15 220 15 016 (1,3%)
Liczba raportowanych klientów kontraktowych(w tys.) 9 430 9 866 4,6% 9 430 9 866 4,6%
Całkowita liczba klientów aktywnych (w tys.) 12 394 12 653 2,1% 12 394 12 654 2,1%
Liczba aktywnych klientów kontraktowych(w tys.) 8 628 8 985 4,1% 8 628 8 985 4,1%
Wzrost liczby kontraktów netto
(w tys.)
227 95 (58,2%) 1 064 436 (59,0%)
Odpływ kontraktów (%) 0,8% 0,8% (0,06) pp 0,7% 0,8% 0,05 pp
Wskaźnik ARPU w segmencie usług kontraktowych (PLN) 38,1 37,5 (1,6%) 38,4 37,6 (1,9%)
Zużycie danych na klienta
z segmentu usług kontraktowych 
(MB)
4 790 5 900 23,2% 4 118 5 363 30,2%
 
Stacje sieciowe zbudowane
w okresie
323 563 74,3% 609 1,257 106,4%

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: