Stanowisko PIIT w sprawie harmonizacji norm PEM

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wyraża głębokie przekonanie, że harmonizacja obowiązujących w Polsce dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) z  poziomami europejskimi, zalecanymi przez WHO, KE oraz ICNIRP jest konieczna. Aktualnie obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy PEM są – w zależności od zakresu częstotliwości – od 40 do 100 razy bardzie restrykcyjne od bezpiecznych poziomów odniesień określonych w Zaleceniu Rady 1999/519/EC. Bez dokonania ich harmonizacji do poziomów obowiązujących w zdecydowanej większości państw europejskich nie sposób myśleć o realnej konkurencji gospodarczej z krajami rozwiniętymi, w tym wdrożeniu projektów z obszaru globalnego e-społeczeństwa, w szczególności inteligentnych miast czy telemedycyny. Bez sieci nowej generacji niemożliwy będzie też rozwój tzw. Przemysłu 4.0, inteligentnych sieci i zaawansowanych systemów transportowych. Stawia to pod dużym znakiem zapytania udział Polski w partycypacji w przewidywanych korzyściach społecznych i gospodarczych związanych z wdrożeniem sieci 5G.

Dodatkowo warto zauważyć, że realizacja infrastruktury niezbędnej do świadczenia nowoczesnych usług telekomunikacyjnych mierzy się z ogromnymi problemami wynikającymi z obecnie obowiązujących przepisów, a bez harmonizacji norm PEM w najbliższej przyszłości operatorzy telekomunikacyjni napotkają ogromne trudności nie tylko w rozbudowie i modernizacji sieci, ale także w bieżącym utrzymaniu dotychczasowego poziomu usług. Według raportu Instytutu Łączności, Analiza wykonalności wdrożenia usług w technologii 5G przy obecnych oraz zwiększonych normach dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego, przygotowanego na zlecenie PIIT, w ciągu najbliższych 2-3 lat obecne sieci nie będą w stanie obsłużyć prognozowanego ruchu, a na niektórych obszarach, w tym wiejskich, dostępna pojemność może się wyczerpać już w najbliższych miesiącach. Bez zmiany obowiązujących obecnie w Polsce dopuszczalnych poziomów PEM i zharmonizowania ich do wartości zalecanych przez wyżej wymienione instytucje (do 61 V/m), rozbudowa istniejącej infrastruktury jak i budowa sieci 5G będą niezwykle utrudnione w perspektywie najbliższych lat.

Warto jednocześnie podkreślić, że pomimo iż nie stwierdzono szkodliwych mechanizmów oddziaływania PEM na ludzi podczas codziennego korzystania z prądu, radia, telewizji, telefonii czy sieci bezprzewodowych, obowiązujące w Polsce sposoby pomiarów PEM są jednymi z najbardziej restrykcyjnych, a same pomiary są prowadzone regularnie przez wyspecjalizowane służby publiczne powołane do tego celu.

Należy też zwrócić uwagę, że inne kraje Europy realizując przyjęty plan wdrożenia sieci nowej generacji, w tym 5G, nie są ograniczone utrudnieniami, z którymi zmagają się operatorzy przy budowie sieci w Polsce. Nierówne szanse w obszarze warunków dla powstawania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej mogłyby postawić Polskę w znacznie trudniejszej pozycji, która będzie miała istotne znaczenie w osiąganiu przez poszczególne kraje tych samych celów rozwojowych.

Reasumując, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z zadowoleniem przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie harmonizacji norm PEM i popiera jego jak najszybsze wprowadzenie w polski porządek prawny

Źródło:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: