Jak dzięki rozwiązaniom IT oszczędzić tyle wody, ile 60 tys. ludzi zużywa w ciągu roku?

W kontekście narastającego zagrożenia suszą, dużej wagi nabiera podejmowanie działań zapobiegających jej skutkom. Jak w prosty sposób oszczędzać wodę? W domowych warunkach sposobem może być zmiana przyzwyczajeń. Natomiast przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają do swojej dyspozycji narzędzia opracowane przez polskich inżynierów oprogramowania, które umożliwiają osiągnięcie sporych oszczędności, nawet do 9 proc. strat wody mniej w sieci wodociągowej. Jeden z czterech punktów rządowego programu „Stop Suszy” dotyczy „Skutecznego zarządzania zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjności zasobów wodnych”. Przedsiębiorstwa wodociągowe, odgrywające kluczową rolę w realizacji tego programu, mogą wypełniać swoje zadanie, m.in. przez poprawę bilansu wodnego i ograniczenie strat wody w procesie produkcji i dystrybucji. To może przyczynić się do minimalizowania skutków suszy, z którą nasz kraj boryka się już od kilku lat. Bezśnieżne zimy i mniejsza ilość opadów wiosną przyczyniają się do pogłębiania niekorzystnego zjawiska niedoboru wody.

Grzegorz Karlik, menedżer Zakładu Eksploatacji Sieci MPWiK we Wrocławiu

SKĄD CZERPIEMY WODĘ W POLSCE?

Od początku bieżącego roku już kilkadziesiąt gmin wystosowało do mieszkańców apel o racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. W ubiegłym roku podobnych apeli było 350. Taki krok, to efekt analiz związanych z niskim stanem wód podziemnych, np. z obniżeniem ich poziomu w studniach głębinowych. Postępująca susza sprawia, że zagrożone są nawet zasoby wody podziemnej. Woda przeznaczona do spożycia, z której korzystamy w Polsce, w przeważającej większości (70 proc.) wydobywana jest z ujęć podziemnych*, ale czerpie się ją także z innych źródeł.

Zasoby wodne na terenie naszego kraju maleją od ponad pół wieku, przy czym w ostatnich latach zjawisko się nasiliło. Na obszarze Polski występowały w tym czasie wszystkie rodzaje suszy: atmosferyczna, hydrologiczna i hydrogeologiczna. Pojawianie się podobnych apeli jest wyraźnym sygnałem powagi sytuacji, która – posługując się analogią – stanowi niezwykle głęboki problem. Nie ulega wątpliwości, że każde działanie na rzecz niwelowania skutków suszy jest wysoce pożądane – mówi Kamila Cieśla-Kozina, Client Engagement Manager, szefowa Działu Obsługi Klienta SmartFlow.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI – KLUCZOWYM ZADANIEM WODOCIĄGÓW W ZWALCZANIU SKUTKÓW SUSZY

Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które znacząco ułatwiają skuteczne gospodarowanie zasobami wody, w tym wspierają ograniczanie strat wody w sieci wodociągowej. Jak to działa?

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zarządzają bilansem wody na swoich obszarach. Oznacza to w uproszczeniu, że ilość wody uzdatnianej powinna równoważyć się z ilością wody sprzedanej.  Prawidłowe zarządzanie zasobami wodnymi w procesie wydobycia i uzdatniania oraz jej dystrybucji ma kluczowe znaczenie dla minimalizowania ryzyka i skutków suszy. Dlaczego jest to istotne?

Sytuacja, w której ukryty wyciek, nie zostanie zauważony powoduje, że przedsiębiorstwo musi wyprodukować więcej wody, aby odpowiedzieć na potrzeby użytkowników. Jeśli awarię uda się wykryć i usunąć, to woda nie jest marnowana na etapie dystrybucji do odbiorców.

Polscy inżynierowie oprogramowania opracowali narzędzie – system SmartFlow – które umożliwia szybsze zlokalizowanie ukrytych wycieków w sieciach wodociągowych. Na jego wdrożenie zdecydowały się dotychczas przedsiębiorstwa wodociągowe z Wrocławia, Gliwic, Chrzanowa, Halinowa, Andrychowa i Prusic.

POZYTYWNY PRZYKŁAD Z WROCŁAWIA

Wrocławskie MPWiK, jedno z pięciu największych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce, jest przykładem firmy, która radzi sobie z suszą, realizując strategię i szereg działań minimalizujących jej skutki. Jednym z realizowanych działań jest lokalizowanie ukrytych wycieków, w czym wydatnie pomaga SmartFlow. Umożliwia on monitorowanie sieci wodociągowej, informuje o potencjalnych miejscach ukrytych awarii a czas ich wykrywania we Wrocławiu znacząco się skrócił (do maks. 72 godzin). Dzięki temu możliwe jest ich szybkie usuwanie, co przyczynia się do ograniczenia niepotrzebnych strat wody. Można oszacować, że we Wrocławiu od momentu wdrożenia w 2016 roku zaoszczędzono dzięki SmartFlow już 1,5 mln m3 wody (tj. 1,5 mld litrów), czyli tyle ile w ciągu roku zużywa 60 tys. ludzi.

Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowe powinno koncentrować się na dostarczeniu do klienta wody o jak najwyższej jakości, w sposób nieprzerwany i przy zachowaniu jak najniższego poziomu strat. Dzięki SmartFlow w szybki sposób lokalizujemy jeden z najtrudniejszych typów awarii wodociągowej, czyli tzw. „ukryty wyciek”. Obniżenie poziomu strat wody daje również znaczące korzyści ekonomiczne – mówi Grzegorz Karlik, menedżer Zakładu Eksploatacji Sieci MPWiK we Wrocławiu.

Oszczędzane są miliardy litrów wody, która mogłaby wyciekać z sieci wodociągowej. Zmniejszane jest tym samym jej marnowanie na etapie dystrybucji do odbiorców. To sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu zasobami wody w przedsiębiorstwach i przyczynia się pośrednio do przeciwdziałania skutkom suszy – mówi Kamila Cieśla.

SmartFlow to przykład wykorzystania technologii w „skutecznym zarządzaniu zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjności zasobów wodnych”****. W ten sposób realizowane są cele, jakie przed służbami stawiają organizatorzy rządowego programu „Stop Suszy”, przygotowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

CYFRYZACJA WODOCIĄGÓW W WALCE Z PROBLEMAMI SUSZY

Opublikowany w 2018 roku raport „Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce 2018”** zwraca uwagę na obserwowany na całym świecie wzrost zainteresowania technologiami wodnymi oraz big data do zarządzania zasobami wodnymi, co oczywiście jest efektem narastającego problemu suszy i niedoboru wody. Według dokumentu nowe systemy filtracji, odsalania wody, nawadniania, czy wykorzystanie innowacji w urządzeniach służących do jej recyklingu, pozwalają także wdrażać ideę obiegu zamkniętego w przypadku wody. Z kolei przetwarzanie aktualnych informacji o wodzie daje możliwość prowadzenia działań w oparciu o realne dane na temat jej stanu i zapotrzebowania.

Przedsiębiorstwa wodociągowe mają do dyspozycji ważne narzędzie, pomocne w podejmowaniu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. To dane jakie generują, a które można łatwiej zebrać i analizować dzięki czujnikom IoT zamontowanym w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tych danych jest – można powiedzieć nomen omen – całe morze. Dzięki nim można nie tylko oszczędzać wodę, czy racjonalnie zaprojektować i modernizować sieć wodociągową, ale również wspierać retencję w miastach. Rozwiązania IT pomagają w ograniczeniu skutków suszy – wyjaśnia Kamila Cieśla-Kozina.

Także International Water Association’s (IWA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Wody) wskazuje na potrzebę wdrażania innowacji w celu sprostania globalnym wyzwaniom związanym z wodą. IWA opublikowała dokument „Digital Water: Liderzy branży przedstawiają drogę transformacji”***, który stanowi podstawę nowego programu organizacji, będącego dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej bramą do wiedzy na temat badań, technologii i innowacji w „cyfrowej przestrzeni wodnej”.

Działalność stowarzyszenia obejmuje również wprowadzanie standardów i dobrych praktyk w obrębie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. IWA dostarcza zbiór wskaźników, które pozwalają ocenić stan sieci wodociągowej oraz występujących w niej strat wody. Ta metodologia wykorzystywana jest przez SmartFlow.

źródło: Future Processing

***

* „Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych” – Konferencja ogólnopolska Stop suszy! 22 marca 2019 r. https://stopsuszy.pl/dokumenty-do-pobrania/konferencja-22-03-2019/

** Raport: „Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce 2018” przygotowany w wyniku realizacji programu GNCP pn. „Zarządzanie zasobami wodnymi 2018”, z prezentacją podczas wydarzenia Cities for Climate Urban Summit, 5 grudnia 2018 w ramach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) w Katowicach http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/zarzadzanie-zasobami-wodnymi-www.pdf

*** International Water Association’s (IWA): “Digital Water Industry leaders chart the transformation journey” https://iwa-network.org/publications/digital-water

**** Zasoby dyspozycyjne to ilość wód podziemnych możliwa do pobrania z obszaru bilansowego w określonych warunkach środowiskowych i hydrogeologicznych, bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujmowania wód.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: