Play 1H2020 – 15 mln klientów i wzrost przychodów

Dalszy wzrost przychodów i skorygowanej EBITDA PLAY w pierwszej połowie 2020 r. pomimo wpływu pandemii COVID-19

Wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 r.

 • Przychody operacyjne w pierwszym półroczu wzrosły o 1,6% r/r do 3,5 mld zł, dzięki wysokim przychodom z usług, pomimo niższych o 103 mln zł r/r przychodów ze sprzedaży towarów z powodu zamknięcia na prawie dwa miesiące blisko połowy punktów sprzedaży.
 • Skorygowana EBITDA[1] w pierwszym półroczu wyniosła 1 237 mln zł (+1,4% r/r), dzięki poprawie marży na usługach, w dużej mierze skompensowanej niższą marżą na towarach, wyższymi kosztami ogólnymi i administracyjnymi oraz jednorazową rezerwą na nieściągalne należności, zaksięgowaną w I kw. 2020 r.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE1) osiągnęły w pierwszym półroczu 522 mln zł, (+48,9% r/r), przy mocnym wsparciu niższych gotówkowcyh nakładów inwestycyjnych i pozytywnej zmianie kapitału obrotowego
 • Stabilna baza raportowanych abonentów rok do roku na poziomie 15 mln pomimo utraty klientów usług przedpłaconych będących pracownikami transgranicznymi, spowodowanej wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19
 • Średnie ARPU za pierwsze półrocze wzrosło do poziomu 34,3 zł (+4,1% r/r), natomiast ARPU kontraktowe – do poziomu 39,7 zł (+3,5%). Wskaźnik rezygnacji spadł do 0,70% z 0,73% w pierwszej połowie 2019 r.
 • Oczekiwania na cały rok 2020 odzwierciedlają wpływ COVID-19 na wyniki sprzedaży telefonów w pierwszym półroczu co przełoży się na prawdopodobnie niższy wzrost przychodów rok do roku, oczekiwana skorygowana EBITDA nadal w przedziale 2,5-2,6 mld zł, natomiast oczekiwania dotyczące gotówkowych nakładów inwestycyjnych, FCFE i dystrybucji do akcjonariuszy pozostaną niezmienione

Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 r. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki bazie klientów, przychodom i rentowności, które wykazały wysoką odporność na skutki pandemii COVID-19.

Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował:

„Po okresie, w którym nasza uwaga skupiała się na zabezpieczeniu ciągłości działania i zapewnieniu wsparcia klientom w związku z pandemią COVID-19, w drugiej połowie drugiego kwartału stopniowo powróciliśmy do normalnego działania. 4 maja ponownie otworzyliśmy nasze punkty sprzedaży w centrach handlowych, a obecnie w naszej siedzibie pracuje blisko jedna trzecia pracowników.

Wraz z zawieszeniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, która najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona w tym roku, ponownie koncentrujemy nasze inwestycje na szybszej budowie stacji bazowych oraz na zwiększeniu przepustowości naszej sieci, w tym na zwiększeniu zasięgu technologii 5G z wykorzystaniem już posiadanych przez nas częstotliwości.

Ponadto, z powodzeniem uruchomiliśmy nowe plany mobilnego i domowego Internetu oferujące dostęp do 5G. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na proste rozwiązania komunikacyjne uruchomiliśmy pierwszą w Polsce własną usługę czatu RCS. Kontynuujemy również rozbudowę naszej oferty telewizyjnej o kanały informacyjne TVN dodane do naszych pakietów telewizyjnych, natomiast podpisanie umowy z Canal+ wkrótce wzbogaci ofertę PLAY NOW TV BOX o dostęp online do liniowych kanałów TV i bibliotek VOD Canal+.

Nasze wyniki za pierwszą połowę roku świadczą o odporności naszego modelu biznesowego na sytuację związaną z pandemią. Generowanie gotówki pozostaje na dobrym poziomie pomimo spowolnienia przychodów operacyjnych i skorygowanej EBITDA z powodu niższej sprzedaży telefonów podczas lockdownu. Oczekujemy teraz na powrót ekonomicznego zaufania konsumentów w drugiej połowie 2020 r. Ponieważ trudno będzie całkowicie skompensować sytuację z pierwszej połowy roku, przewidujemy niższy wzrost przychodów operacyjnych w całym roku 2020. Jednocześnie skorygowana EBITDA powinna nadal mieścić się w przedziale 2,5-2,6 mld zł. Bez zmian w naszych planach dotyczących gotówkowych nakładów inwestycyjnych, nasza perspektywa w zakresie generowania wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego i w zakresie polityki dywidendowej pozostaje niezmieniona.

Wreszcie:

 • Aktywnie kontynuujemy prace nad operacyjnym, technicznym i prawnym przygotowaniem wyodrębnienia naszych wież. Pod koniec czerwca przejęliśmy 100% udziałów w spółce fasadowej Polska Grupa Wieżowa S.A., wyłącznie w celu ewentualnego hostingu i obsługi infrastruktury pasywnej od Play.

 • 9-go sierpnia sfinalizowaliśmy przejęcie Virgin Mobile Poland i już rozpoczęliśmy integrację firmy w struktury Grupy Play. Naszą intencją jest rozwój tej marki i jej oferty w Polsce, a ja już teraz chciałbym powitać klientów i pracowników Virgin Mobile Poland w rodzinie Play.”

Najważniejsze dane operacyjne:

 • Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora mobilno-centrycznego w Polsce:
 • 15,0 mln raportowanych klientów i 12,45 mln aktywnych klientów (odpowiednio -0,1% i -0,5% r/r);
 • Na koniec czerwca 2020 r. udział klientów kontraktowych wzrósł do 66,5% (+0,2pp r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się w II kw. do poziomu 0,66%, osiągając w pierwszej połowie roku poziom 0,70%;
 • Średnie ARPU wzrosło w II kw. do poziomu 34,7 zł (+3,8% r/r) oraz do 34,3 zł (+4,1% r/r) w pierwszej połowie 2020 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 40%;
 • 59,2 tys. klientów usługi PLAY NOW TV BOX na koniec II kw. 2020 r., ponad trzykrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy;
 • 5 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu pozyskanych od momentu wprowadzenia produktu na rynek pod koniec marca 2020 r.
 • Rozbudowa sieci zgodnie z założonym celem:
 • Na koniec czerwca działało 8 225 stacji bazowych (+11,4% r/r), w pierwszej połowie roku uruchomiono 357 nowych stacji bazowych (260 w II kw.);
 • Zasięg 4G LTE osiągnął 99,0% populacji kraju (+0,9pp r/r) natomiast na koniec czerwca 42% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 54,7% populacji kraju. 5G Legacy jest dostępne w 58 miastach obejmujących 12,9% populacji;
 • W ramach rozbudowy światłowodowej sieci dosyłowej podłączono do niej 145 nowych stacji bazowych w pierwszej połowie 2020 r.

Najważniejsze dane finansowe:

 • W II kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 755 mln zł (-0,2% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 1,9% i wzrostowi przychodów z połączeń międzyoperatorskich o 11,9%, które z nadwyżką skompensował spadek sprzedaży towarów o 14,4%. W rezultacie w pierwszych sześciu miesiącach roku przychody wyniosły 3 499 mln zł (+1,6% r/r).
 • Skorygowana EBITDA osiągnęła w II kw. 630 mln zł (-2,2% r/r) dzięki poprawie marży na usługach o 36 mln zł r/r, zneutralizowanej niższą o 24 mln zł r/r marżą na sprzedaży towarów oraz wyższymi o 26 mln zł r/r kosztami ogólnymi, administracyjnymi i pozostałymi. Po sześciu miesiącach 2020 r. skorygowana EBITDA wyniosła 1 237 mln zł (+1,4% r/r).
 • Zysk netto w II kw. spadł do 238 mln zł (-6,4% r/r) oraz do 445 mln zł w pierwszej połowie roku (-4,7% r/r), odzwierciedlając przede wszystkim wyższą amortyzację.
 • Gotówkowe nakłady inwestycyjne w II kw. wyniosły 145 mln zł (-26,3% r/r) oraz 302 mln zł w pierwszej połowie roku (-30,6% r/r), przy czym spadek rok do roku związany był z opóźnieniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, co spowodowało przesunięcie inwestycji 5G w tym paśmie.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) wyniosły w II kw. 181 mln zł (+6,6% r/r), a w pierwszych sześciu miesiącach roku 522 mln zł (+48,9% r/r). W obu przypadkach wzrost odzwierciedla głównie niższe gotówkowe nakłady inwestycyjne i pozytywny wpływ zmian w kapitale obrotowym, częściowo skompensowany przez wyższe podatki.
 • Na koniec czerwca dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,67x, wobec 2,72x na koniec 2019 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA. Kwartalny wzrost z 2,56x na koniec marca to przejściowy efekt poniesionych w II kw. wydatków na dywidendę w wys. 420 mln zł oraz wydatków na podatki w wysokości 183 mln zł.

Marcin Szul, Dyrektor Finansowy P4, skomentował:

„Nasze wyniki w pierwszym półroczu 2020 roku w połączeniu ze stopniową poprawą wyników sprzedaży po okresie lockdownu spowodowanym pandemią COVID-19 dają nam pewność, że Play zrealizuje kluczowe cele w postaci skorygowanej EBITDA i FCFE. Pomimo przejściowego zwiększenia dźwigni finansowej w II kw., związanego wyłącznie z wydatkami na rzecz wypłaty dywidendy i z rozliczeniem podatku za 2019 rok, w drugim półroczu tego roku spodziewamy się dalszego spadku wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA. Nasza sytuacja finansowa pozostaje silna i oczekujemy dalszego przyspieszenia naszych działań w miarę ponownego otwierania się rynków po lockdownie.”

Oczekiwania na 2020 r. w perspektywie skutków COVID-19:

Oczekiwania na rok 2020 Wyniki 1H Status
Przychody +2-3% r/r +1,6% Wzrost poniżej oryinalnych oczekiwań ze względu na niższą sprzedaż telefonów
Skorygowana EBITDA 2,5-2,6 mld zł 1,2 mld zł Potwierdzone
Nakłady gotówkowe 850-900 mln zł

(~12% przychodów)

302 mln zł

(~10% przychodów)

Potwierdzone
FCFE > 800 mln zł 522 mln zł Potwierdzone
Dystrybucja do akcjonariuszy 40-50% FCFE 45% FCFE z 2019
wypłacone w II kw.
Potwierdzone

 Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

Trzy miesiące zakończone
30 czerwca
Zmiana Sześć miesięcy zakończonych
30 czerwca
Zmiana
  2019 2020   2019 2020  
             
Przychody operacyjne 1 759 1 755 (0,2%) 3 445 3 499 1,6%
Zysk EBITDA 640 623 (2,7%) 1 214 1 227 1,1%
Skorygowana EBITDA 644 630 (2,2%) 1 221 1 237 1,4%
Zysk netto 254 238 (6,4%) 467 445 (4,7%)
Gotówkowe nakłady inwestycyjne (197) (145) (26,3%) (435) (302) (30,6%)
FCFE 170 181 6,6% 350 522 48,9%
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.) 15 006 14 984 (0,1%) 15 006 14 984 (0,1%)
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.) 9 942 9 957 0,2% 9 942 9 957 0,2%
Aktywni klienci ogółem (w tys.) 12 510 12 446 (0,5%) 12 510 12 446 (0,5%)
Aktywni klienci kontraktowi (w tys.) 8 895 8 995 1,1% 8 895 8 995 1,1%
Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.) 24 (15) (162,3%) 76 (34) (145,0%)
Odpływ kontraktów (%) 0,71% 0,66% (0,05) pp 0,73% 0,70% (0,03) pp
ARPU kontraktowe (PLN) 38,8 40,1 3,6% 38,4 39,7 3,5%
Wykorzystanie danych na klienta kontraktowego (MB) 7 861 10 562 34,4% 7 693 10 435 35,6%
 
Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto) 258 260 0,8% 379 357 (5,8%)

 źródło: Play

Prezentacja informacji finansowych: tutaj

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: