Lenovo IQ2020 – znakomite wyniki, pomimo pandemii

Znakomite wyniki i imponujący wzrost Lenovo w I kwartale pomimo wymagającej sytuacji biznesowej w skali globalnej 

  • Przychody Grupy wzrosły o niemal 7% w ujęciu rok do roku do 13,3 mld USD
  • Dochód przed opodatkowaniem w wysokości 332 mln USD — wzrost o 38% w ujęciu rok
    do roku
  • Wzrost dochodu netto o 31% w ujęciu rok do roku do 213 mln USD
  • Przychody z rozwiązań software i usług* wzrosły o 38% w ujęciu rok do roku do ponad 1 mld USD — obecnie składają się na około 7,6% przychodów Grupy

Lenovo

Grupa Lenovo poinformowała, że jej przychody w pierwszym kwartale roku finansowego wyniosły 13,3 mld USD, co stanowi wzrost o niemal 7% w ujęciu rok do roku (i o 10% rdr bez uwzględnienia wpływu kursów walut). Dochód przed opodatkowaniem zwiększył się o 38% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku, do 332 mln USD, a dochód netto — o 31% w ujęciu rok do roku, do 213 mln USD. Podstawowy zysk na akcję w pierwszym kwartale roku finansowego wyniósł 1,80 centa USA czyli 13,95 centa hongkońskiego.

„Nasze znakomite wyniki z ostatniego kwartału świadczą o tym, że firma Lenovo szybko odzyskała dynamikę rozwoju w obliczu pandemii i wykorzystuje nowe możliwości związane z pracą i edukacją zdalną oraz przyspieszeniem cyfryzacji” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Podczas gdy świat zmaga się z nowymi wyzwaniami, w Lenovo koncentrujemy się na stabilnym rozwoju w naszych głównych obszarach działalności, a także dzięki nowym usługom i rozwiązaniom powstającym w ramach inteligentnej transformacji”.

 Globalna sytuacja gospodarcza

Ostatni kwartał obfitował w różne wyzwania biznesowe dla całej branży, takie jak utrzymująca się niepewność geopolityczna oraz pandemia COVID-19. Aby stawiać im czoła, Lenovo wykorzystuje swoje kluczowe kompetencje — doskonałość operacyjną oraz strategię globalnego zaopatrzenia i lokalnych dostaw. Jeżeli chodzi o uwarunkowania geopolityczne, w Lenovo utrzymuje się przekonanie o tym, że współpraca handlowa, techniczna i kulturalna zapewnia znaczne korzyści gospodarcze wszystkim rynkom, a firma będzie dążyć do tego, by technologie przynosiły pożytek całym społeczeństwom.

Omówienie wyników grup

Wchodząca w skład Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) pozostaje głównym motorem dobrych wyników firmy. PC and Smart Devices Group (PCSD), jeden z dwóch działów IDG, odnotował dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku do poziomu 10,6 mld USD. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 670 mln USD, co oznacza wzrost o 28% w ujęciu rok do roku, a przodująca w branży rentowność wzrosła jeszcze o 1 punkt do nowego rekordowego poziomu 6,3%.

Wyniki z rynku PC znacznie przewyższyły pesymistyczne prognozy branżowe, a firma Lenovo utrzymała się na 1 miejscu na światowym rynku urządzeń PC (komputerów PC i tabletów). Solidny wzrost w ujęciu rok do roku (o 45%) firma odnotowała też w segmencie konsumenckim na całym świecie.  Dzięki tym sukcesom przychody wzrosły o 30% w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz o 18% w Chinach. Nieustająco wysoki, dwucyfrowy wzrost firma odnotowała też w kategoriach szybko rozwijających się i premium, takich jak gaming,  tablety monitory oraz Chromebooki. Szczególnie imponującymi wynikami może się poszczycić segment e-Commerce, którego przychody wzrosły o ponad 50% w ujęciu rok do roku.

Grupa Lenovo przedstawiła dziś wyniki za rok finansowy 2019/2020 i IV kwartał

Firma spodziewa się, że wysokie zapotrzebowanie na urządzenia PC utrzyma się w perspektywie długoterminowej. W związku z tym Lenovo będzie się koncentrować na innowacyjnych produktach, które dostosowują się do nowego otoczenia globalnego, umacnianiu ogólnoświatowego łańcucha dostaw w celu zaspokojenia szybko rosnącego popytu, dalszym rozwoju platformy e-Commerce oraz na szybko rozwijających się segmentach z myślą o wzroście przewyższającym ogół branży i przodującej rentowności.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG), choć  zmagał się z następstwami COVID-19 oraz niekorzystnych kursów walut, zwiększył dynamikę rozwoju, a jego przychody wzrosły w ciągu ostatniego kwartału o 33%. Choć w ujęciu rok do roku przychody spadły, przerosły wyniki całości rynku rdr w kluczowych regionach, takich jak Ameryka Łacińska, Ameryka Północna i Europa, a dział uzyskał też rekordowo duży udział w rynku w obu Amerykach. W przyszłości Lenovo będzie wykorzystywać swoją solidną ofertę produktów, innowacyjne technologie, szczególnie w sferze 5G, a także rozwijać współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi z myślą o dalszym rentownym rozwoju.

Dział Data Center Group (DCG) powrócił na ścieżkę hiperwzrostu — przychody zwiększyły się o niemal 20% do poziomu 1,6 mld USD, a rentowność poprawiła się w ujęciu rok do roku. Szczególnymi osiągnięciami może się pochwalić dział Rozwiązań dla Usługodawców Chmurowych (poprzednio Rozwiązań w Hiperskali), który odnotował wzrost o ponad 30% w ujęciu rok do roku i ustanowił nowy rekord przychodów dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu na infrastrukturę chmury publicznej związanemu z większym wykorzystaniem usług cyfrowych podczas lockdownu wskutek pandemii COVID-19.

Powiększa się też nadal grono klientów dzięki rozwojowi zdolności w zakresie wewnętrznego projektowania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz mocy produkcyjnych, a także zwiększeniu liczby przedstawicieli handlowych działających w sferze usług chmurowych.

Dział Enterprise and SMB (poprzednio zwany działem rozwiązań niehiperskalowych) odnotował wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, a w szczególności dwucyfrowy wzrost w segmentach szybko rozwijających się, takich jak infrastruktura zdefiniowana programowo i usługi oraz wysokowydajne systemy obliczeniowe (HPC). Firma spodziewa się w przyszłości długoterminowego wzrostu w segmencie rozwiązań dla usługodawców chmurowych i będzie wykorzystywać potencjał swojego zespołu w zakresie chmur publicznych i prywatnych do rozwoju w sferze rozwiązań do brzegu sieci.

Działania Lenovo związane z Inteligentną transformacją odnotowują dalsze postępy dzięki zdecydowanej realizacji strategii 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure and Smart Verticals). Ogółem, przychody z oprogramowania i usług* wzrosły o 38% w ujęciu rok do roku do ponad 1 mld USD i obecnie składają się na około 7,6% przychodów Grupy.

Przychody z inteligentnych rozwiązań IoT* wzrosły o 39% w ujęciu rok do roku, z inteligentnej infrastruktury o 16%, a inteligentnych rozwiązań branżowych* o 65%, na co wpłynęły rozwiązania dla inteligentnych miast w Chinach oraz do inteligentnej opieki zdrowotnej  i telemedycyny w Ameryce Północnej. Przychody z usług powiązanych* wzrosły o 32% w ujęciu rok do roku, z usług zarządzanych* (w tym w szybko rozwijającym się segmencie Device as a Service) o 48% rdr, a z rozwiązań* o 54% rdr.

* Zafakturowane przychody

GRUPA LENOVO

PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

Za pierwszy kwartał zakończony wtorek, 30 czerwca 2020 r.

(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

 

   
I kw. 20/21

I kw. 19/20

ZMIANA ROK DO ROKU
Przychody 13 348 12 512 7%
Zysk brutto 2041 2048 0%
Marża zysku brutto 15,3% 16,4% 1,1 pkt
Koszty operacyjne (1605) (1705) (6)%
Stosunek kosztów do przychodów 12,0% 13,6% 1,6 pkt
Zysk operacyjny 436 343 27%
Inne koszty pozaoperacyjne netto (104) (103) 1%
Dochód przed opodatkowaniem 332 240 38%
Opodatkowanie (85) (48) 77%
Zysk za okres 247 192 29%
Udziały niedające kontroli (34) (30) 14%
Zysk przypadający na akcjonariuszy 213 162 31%
Zysk na akcję (centy USA)
Podstawowy
Rozwodniony
1,80
1,76
1,37
1,32
0,43
0,44

źródło: Lenovo

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: