PLAY 3Q2020 – działa na pełnych obrotach, wzrost przychodów

Play – wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2020 r. PLAY kontynuował wzrost przychodów i skorygowanej EBITDA

 • W trzecim kwartale przychody z działalności operacyjnej nadal rosły (+0,4% r/r), z wynikiem za dziewięć miesięcy br. na poziomie 5,3 mld zł (wzrost o 1,2% r/r), co wynikało z dalszego wzrostu przychodów z usług, pomimo stopniowego ożywienia w sprzedaży towarów lecz nadal poniżej ubiegłorocznych poziomów.
 • Skorygowana EBITDA[1] w trzecim kwartale wyniosła 663,5 mln zł (+2,9% r/r przy 37% marży) oraz 1,9 mld zł za okres dziewięciu miesięcy (+1,9% r/r przy 36% marży) – na dobrej drodze do spełnienia oczekiwań na cały rok, co odzwierciedla stałą poprawę marży na usługach.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE)wyniosły w trzecim kwartale 211 mln zł (-48,5% r/r) na skutek przyspieszonych inwestycji, a także negatywnego wpływu zmiany kapitału obrotowego. Wynik za dziewięć miesięcy wyniósł 732 mln zł, wyprzedzając tym samym oczekiwania.
 • Baza raportowanych abonentów wzrosła o 1,9% r/r do 15,4 mln, a baza aktywnych klientów wzrosła o 2,9% r/r do 12,9 mln, głównie dzięki przejęciu Virgin Mobile Poland.
 • Poprawa średniego ARPU do 34,3 zł zarówno w trzecim kwartale jak również po dziewięciu miesiącach br. odpowiednio o 1,3% i 3,1%. ARPU kontraktowe wzrosło w trzecim kwartale do poziomu 39,6 zł oraz do 39,7 zł w okresie dziewięciu miesięcy br. Wskaźnik rezygnacji obniżył się odpowiednio do 0,73% i 0,71%.
 • Spółka podtrzymuje zrewidowane oczekiwania na cały rok 2020 przy założeniu niższego wzrostu przychodów r/r oraz skorygowanej EBITDA – na obecnym etapie – nadal w przedziale 2,5-2,6 mld zł, natomiast oczekiwania dotyczące nakładów pieniężnych, wolnych przepływów1 i dystrybucji do akcjonariuszy pozostaną niezmienione.

Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i dziewięć pierwszych miesięcy 2020 roku. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki dalszemu wzrostowi bazy klientów, przychodów i rentowności.

Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował:

„Ostatni kwartał oznaczał dla nas stopniowy powrót do 'nowej normalności.’ Obserwujemy powrót wyników w naszych punktach sprzedaży detalicznej do poziomu sprzed pandemii. Przychody z użytkowania nadal rosną, podczas gdy przychody z połączeń międzyoperatorskich uległy normalizacji. Sprzedaż towarów jest na zadowalającym poziomie z niewielkim deficytem w stosunku do ubiegłego roku. Podsumowując, wyniki w trzecim kwartale wykazują ciągłą poprawę i są na dobrej drodze do sprostania naszym całorocznych oczekiwaniom.

PLAY działa na pełnych obrotach – wprowadziliśmy nowe oferty mobilne dla klientów kontraktowych i usług przedpłaconych, ulepszyliśmy nasze usługi mobilne i domowe, w tym udostępnioną niedawno usługę szerokopasmowego łącza internetowego, w pełni wspierane przez charakterystyczne dla PLAY kampanie marketingowe.

W kwestii integracji Virgin Mobile podejmujemy zdecydowane kroki naprzód, jesteśmy nadal gotowi na aukcję częstotliwości 5G w paśmie C oraz kontynuujemy prace nad wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie zarządzać naszą pasywną infrastrukturą”.

Czy sterylizator UV nada się do dezynfekcji smartfona – sprawdziliśmy?

Najważniejsze dane operacyjne:

 • Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora mobilno-centrycznego w Polsce:
 • 15,4 mln raportowanych klientów i 12,9 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,9% i +2,9% r/r);
 • Na koniec września 2020 r. udział klientów kontraktowych spadł do 66,3% (+0,2pp r/r) na skutek przejęcia głównie bazy klientów usług przedpłaconych Virgin Mobile Poland, podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się do poziomu 0,73% w III kw. i 0,71% w okresie dziewięciu miesięcy;
 • Poprawa średniego ARPU do 34,3 zł zarówno w trzecim kwartale jak również w dziewięciu miesiącach br. (odpowiednio o +1,3% i +3,1% r/r);
 • 83 tys. klientów usługi PLAY NOW BOX TV na koniec III kw. 2020 r., ponad czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy;
 • 2,5 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu pozyskanych od momentu wprowadzenia produktu na rynek pod koniec marca 2020 r.

Rozbudowa sieci zgodnie z założonym celem:

 • Na koniec września działało 8 448 stacji bazowych (+7,4% r/r), w pierwszych dziewięciu miesiącach roku uruchomiono 580 nowych stacji bazowych (223 w III kw.);
 • Zasięg 4G LTE osiągnął 99,2% populacji kraju (+0,5pp r/r) natomiast na koniec września 48% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 61% populacji kraju. 5G Legacy jest dostępne w 58 miastach obejmujących 13,2% populacji;
 • Trwa wdrażanie światłowodowego łącza dosyłowego, 265 nowych stacji bazowych podłączonych do sieci w okresie dziewięciu miesięcy 2020 r.

Test OPPO Watch – smartwatch z Google Pay

Najważniejsze dane finansowe:

 • W III kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 803 mln zł (+0,4% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 1,9% i wzrostowi przychodów z połączeń międzyoperatorskich o 2,8%, które z nadwyżką skompensował spadek sprzedaży towarów o 4,9%. W rezultacie po dziewięciu miesiącach przychody wyniosły 5 302 mln zł (+1,2% r/r).
 • Skorygowana EBITDA osiągnęła w III kw. 664 mln zł (+2,9% r/r) dzięki poprawie marży na usługach o 35 mln zł r/r, w znacznym stopniu zneutralizowanej przez wyższe o 19 mln zł r/r koszty ogólne, administracyjne oraz pozostałe przy zasadniczo stabilnej marży na sprzedaży towarów (+2 mln zł r/r). Po dziewięciu miesiącach 2020 r. skorygowana EBITDA wyniosła 1 901 mln zł (+1,9% r/r).
 • Zysk netto w III kw. wzrósł do 270 mln zł (+15,7% r/r) i do 715 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (+2,1% r/r), odzwierciedlając głównie niższe koszty finansowe netto i niższy podatek dochodowy.
 • Gotówkowe nakłady inwestycyjne w III kw. wyniosły 269 mln zł (+34,6% r/r) oraz 571 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (-10,1% r/r), przy czym spadek rok do roku związany był z opóźnieniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, co spowodowało przesunięcie inwestycji w te częstotliwości na rok 2021 i jednocześnie przyspieszenie inwestycji w przepustowość i zasięg sieci w drugiej połowie 2020 r.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) wyniosły w III kw. 211 mln zł (-48,5% r/r), a w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 732 mln zł (-3,5% r/r). W obu przypadkach spadek odzwierciedla głównie negatywny wpływ zmian w kapitale obrotowym i wyższe podatki, dodatkowo wzmocniony wyższymi gotówkowymi nakładami inwestycyjnymi w III kwartale.
 • Na koniec września dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,58x, wobec 2,72x na koniec 2019 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo poniesionych w II kw. wydatków na dywidendę w wys. 420 mln zł oraz wydatków na podatki za 2019 r. w wysokości 183 mln zł.

Test OnePlus Nord – nie uznaje kompromisów w swojej klasie

 Marcin Szul, Dyrektor Finansowy P4, skomentował:

„Nasze wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku wskazują na wyraźne oznaki ożywienia gospodarczego po okresie lockdownu. Jesteśmy przekonani, że sprostamy naszym zrewidowanym oczekiwaniom na cały rok. Ciągła poprawa w generowaniu skorygowanej EBITDA i FCFE ponownie zaowocowała niższym poziomem dźwigni finansowej – zadłużenie netto do skorygowanej EBITDA wyniosło 2,58x po przejściowym wzroście w II kw., spowodowanym wypłatą dywidendy i rozliczeniem podatku za 2019 rok. Naszą daleko idącą pewność siebie bazujemy również na tym, że nie zaobserwowaliśmy problemów ze ściąganiem należności gotówkowych od naszych klientów, jednakże zachowujemy ostrożność w podejściu do rezerwy na nieściągalne należności, zaksięgowanej w drugim kwartale”.

2020 Oczekiwania w perspektywie skutków COVID-19 oraz wyników za dziewięć miesięcy:

Oczekiwania na rok 2020 Wyniki 9m Stan
Przychody +2-3% r/r +1,2% Wzrost poniżej pierwotnych oczekiwań ze względu na niższe wyniki sprzedaży telefonów
Skorygowana EBITDA 2,5-2,6 mld zł PLN 1,9 mld Potwierdzony
Nakłady gotówkowe 850-900 mln zł

(~12% przychodów)

PLN 571 mln

(~11% przychodów)

Potwierdzony
FCFE > 800 mln zł PLN 732 mln Potwierdzony
Dystrybucja do akcjonariuszy 40-50% wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego 45% wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego wypłacone w II kw. Potwierdzony

Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

Trzy miesiące zakończone
30 września
Zmiana Okres dziewięciu miesięcy zakończony
30 września
Zmiana
  2019 2020   2019 2020  
             
Przychody operacyjne 1 796 1 803 0,4% 5 241 5 302 1,2%
Zysk EBITDA 636 651 2,4% 1 850 1 878 1,6%
Skorygowana EBITDA 645 664 2,9% 1 866 1 901 1,9%
Zysk netto 233 270 15,7% 701 715 2,1%
Nakłady gotówkowe (200) (269) 34,6% (635) (571) (10,1%)
FCFE 409 211 (48,5%) 759 732 (3,5%)
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.) 15 107 15 392 1,9% 15 107 15 392 1,9%
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.) 9 948 10 045 1,0% 9 948 10 045 1,0%
Aktywni klienci ogółem (w tys.) 12 527 12 869 2,9% 12 527 12 869 2,9%
Aktywni klienci kontraktowi (w tys.) 8 911 9 047 1,5% 8 911 9 047 1,5%
Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.) 6 88 x14 81 54 19,8%
Odpływ kontraktów (%) 0,77% 0,73% (0,03) pp 0,74% 0,71% (0,03) pp
ARPU kontraktowe (PLN) 39,2 39,6 1,0% 38,6 39,7 2,6%
Wykorzystanie danych na klienta kontraktowego (MB) 8 446 10 761 27,4% 7 945 10 548 32,8%
 
Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto) 231 223 (3,5%) 610 580 4,9%

źródło: Play

One thought on “PLAY 3Q2020 – działa na pełnych obrotach, wzrost przychodów

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: