Alior Bank 3Q2020 – wraca na ścieżkę wzrostu

W III kwartale Alior Bank wraca na ścieżkę wzrostu: 82 mln zł zysku netto, wysoka zdolność operacyjna i rekordowa wartość udzielonych kredytów hipotecznych

Dzięki wyróżniającej się ofercie produktowej oraz wysokiej jakości świadczonych usług, mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, w III kwartale br. Alior Bank wypracował 892,7 mln zł przychodów i zakończył każdy z trzech miesięcy dodatnim wynikiem finansowym, z łącznym zyskiem netto w wysokości 81,8 mln zł. Stałe wzmacnianie relacji z klientem oraz rozbudowywanie portfolio produktów i usług banku przełożyło się na wzrosty kluczowych wolumenów.
Na koniec kwartału Alior Bank wzmocnił swój udział w rynku kredytów hipotecznych, osiągając rekordową sprzedaż o wartości 0,96 mld PLN, co oznacza wzrost o 45 proc. kw./kw. oraz 100 proc. wzrost r/r. Bank konsekwentnie utrzymuje bezpieczną pozycję kapitałową – współczynnik TIER1 na koniec III kw. znajduje się na poziomie 12,98 proc., co oznacza 2,2 mld zł nadwyżki kapitału ponad minimalne wymogi regulacyjne. Natomiast koszty ryzyka w III kw.’20 zmniejszyły się o 68 proc., w stosunku do kosztów II kwartału’20 z 915 mln zł do 289 mln zł.
– Konsekwentnie pracujemy na rzecz wysokiej jakości produktów i usług, dopasowanych do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów, dzięki temu możliwe jest budowanie partnerskich, długotrwałych relacji z naszymi klientami. Doceniają oni bank zarówno za ofertę produktową, jak i za rozwiązania technologiczne – mówi Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu. – Solidny wynik w III kwartale jest również efektem konserwatywnego systemu zarządzania ryzykiem, który przyjęliśmy w II kwartale. Nowe kryteria mają zastosowanie do wszystkich segmentów produktów oferowanych przez Alior Bank. Wraz z rotacją dotychczasowego portfela kredytów, której horyzont nie jest odległy, nowy portfel kredytowy będzie miał coraz większy udział w portfelu ogółem kwartał do kwartału. To znacząco przełoży się na jakość naszych aktywów – dodaje.

Coraz więcej klientów z długotrwałą relacją

Liczba klientów indywidualnych wzrosła o blisko 200 tys. r/r, w III kw.’20 zanotowano 6 proc. wzrost liczby nowych rachunków z kartą debetową oraz 4 proc. wzrost liczby klientów z systematycznymi wpływami.
Wraz z budowaniem długotrwałej relacji z klientem Alior Bank skutecznie realizuje swój cel wzmacniania roli bankowości cyfrowej. – W analizowanym okresie liczba użytkowników aplikacji Alior Mobile wyniosła 585 tys., co oznacza 47 proc. wzrost w ciągu roku. Dodatkowo, sprzedaż rachunków osobistych i kont oszczędnościowych w kanałach zdalnych wzrosła r/r o 7 proc. Poprzez kolejne wdrożenia i usprawnienia chcemy rozwijać kanały zdalne Alior Banku, dzięki którym nasi klienci w sposób łatwy i bezpieczny mogą zarządzać swoimi finansami. Wdrażamy także usługi, które odpowiadają na potrzeby klientów związane z ich codzienną aktywnością wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom – mówi Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

Bezpieczna pozycja kapitałowa i poziom ryzyka pod kontrolą

Poziomy współczynników kapitałowych TIER1 oraz TCR na koniec III kw. 2020 pozostawiają znaczne bufory ponad minima regulacyjne na poziomie odpowiednio: 448 p.b. (2 196 mln PLN) oraz 491 p.b. (2 405 mln PLN). Pozycja płynnościowa jest utrzymywana również na bezpiecznym poziomie, co potwierdza wysoki poziom wskaźnika LCR, który wyniósł w trzecim kwartale 170 proc.
 W trudnych warunkach ekonomicznych, z jakimi dziś się mierzymy, szczególnie ważna jest optymalizacja kosztów i procesów. Są to działania, które skutecznie wdrażamy w celu maksymalizacji przychodu i zminimalizowania negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej – wyjaśnia Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za obszar finansów.
Po znacznym wzroście kosztów ryzyka w II kw. 2020 roku, w minionym III kwartale bank odnotował powrót do typowych dla siebie poziomów. Porównując kwartał do kwartału zmniejszyły się one o 68 proc., z 915 mln zł w II kw.’20 do 289 mln zł w III kw.’20, a współczynnik CoR spadł odpowiednio z 5,9 proc. do 1,9 proc. Po trzech kwartałach 2020 roku wskaźnik C/I wyniósł 48,8 proc.
– W przypadku w miarę stabilnej i przewidywalnej sytuacji makroekonomicznej oraz braku znaczących zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka powinny stanowić około 2 proc. w ujęciu kwartalnym. To są założenia, które chcielibyśmy zrealizować w IV kwartale – mówi Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Rozwój biznesu i rekordowa wartość udzielonych kredytów hipotecznych

W trzecim kwartale br. Alior Bank osiągnął wzrosty kluczowych wolumenów. Aktywa na koniec września wyniosły 77,7 mld PLN (+1 proc. r/r), a wartość depozytów 65,9 mld PLN (+1,7 proc. r/r). Bank poprawił również liczbę klientów w poszczególnych segmentach. Liczba klientów detalicznych w III kw.’20 wyniosła 4,3 mln, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku o 4,9 proc. Bank urósł także w bazie klientów biznesowych, gdzie odnotował 9,4 proc. wzrost, dający wynik 235 tys. firm korzystających z usług banku.
W III kw. ’20 bank po raz pierwszy odnotował odbicie w sprzedaży pożyczek gotówkowych – z 0,98 mld PLN w II kw.’20 do 1,16 mld PLN w III kw. Ten wzrost popytu może świadczyć o stopniowej adaptacji społeczeństwa do sytuacji gospodarczej. Jednocześnie pozytywny trend utrzymuje się w sprzedaży kredytów hipotecznych. W III kw.’20 ich sprzedaż była rekordowa i wyniosła 0,96 mld PLN, co oznacza wzrost o 45 proc. kw./kw. oraz 100 proc. wzrost r/r. Tym samym Alior Bank w minionym kwartale osiągnął udział rynkowy na poziomie ok. 7 proc.
– Silny wzrost w segmencie kredytów hipotecznych daje możliwość zrównoważenia wyników sprzedaży w stosunku do innych produktów kredytowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego wyniku, gdyż w ten sposób pozyskujemy aktywnych klientów, którzy będą współpracowali z nami przez dłuższy czas. Będziemy nadal rozwijali ten segment sprzedaży – mówi Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i biznesowego.

Transformacja bazy klientów biznesowych

Liczba klientów w segmencie mikro wyniosła na koniec III kwartału 205 tys. (+13 proc. r/r). W tym czasie widoczny jest wzrost o 12 p.p. udziału nowych rachunków mikro z kartą debetową. Jednocześnie już 70,7 tys. przedsiębiorców z tego segmentu płaciło składki ZUS oraz podatki za pośrednictwem konta w Alior Banku.
Pokrycie nowej sprzedaży kredytów dla mikrofirm gwarancjami BGK utrzymuje się na poziomie powyżej 90 proc. Zaktualizowana polityka kredytowa oraz wdrożenie nowego systemu kredytowego powodują wzrost jakości nowej sprzedaży.
W III kw. 2020 r. nastąpił spadek liczby nowych klientów biznesowych w stosunku do II kw. 2020 r. Jest on pochodną ograniczeń wprowadzonych na skutek epidemii COVID-19. Nowa akwizycja realizowana jest jednak z wyższym uproduktowieniem i skoncentrowaniem na budowaniu głównej relacji. W III kw.’20 odnotowano 11 proc. wzrost r/r liczby klientów korzystających z produktu BankConnect, który pozwala na integrację systemów księgowych klienta z BusinessPro.
– Co istotne, Alior Bank posiada stosunkowo niski udział klientów biznesowych z branż najbardziej zagrożonych wpływem COVID-19. W segmencie klienta biznesowego 63 proc. portfela to branże niskiego ryzyka, 24 proc. to firmy zakwalifikowane do średniego ryzyka, natomiast zaledwie 13 proc. firm zostało zdefiniowanych jako wrażliwe na rozwój pandemii i jej skutki – podkreśla Dariusz Szwed.

Rekordy w kluczowych spółkach Grupy

– W ostatnich miesiącach wyróżniające się wyniki odnotowały także spółki należące do Grupy Alior Banku. W III kw.’20 Alior TFI osiągnął rekordową sprzedaż netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych osiągając wartość 287 mln PLN. Wartość aktywów pod zarządzaniem funduszy otwartych Alior TFI wzrosła r/r o 57 proc. do niemal 920 mln PLN. Z kolei Alior Leasing zrealizował sprzedaż na poziomie 1,6 mld PLN, z czego 634 mln PLN to wynik za III kw.’20 (+ 12 proc. r/r). Jest to wynik sugerujący odreagowanie zachowań klientów po trudnym II kwartale. Liczymy na kontynuację tych trendów w kolejnym okresie – komentuje Iwona Duda.
Na koniec września saldo portfela należności leasingowych wyniosło 5,3 mld PLN i było wyższe o 0,4 mld PLN niż na koniec III kw. 2019 roku. Liczba klientów spółki wzrosła r/r o 14,3 tys. i wynosi 65,3 tys. Z kolei liczba podpisanych umów w portfelu Alior Leasing to 90,1 tys. (+ 19 tys. r/r).

Rozwój innowacji i udogodnień dla klientów

– W drugiej połowie roku bank konsekwentnie rozwijał kanały zdalne, stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które ułatwiają zdalne bankowanie naszym klientom. Mamy ambitne plany i szereg wdrożeń, które jeszcze w tym roku będą do dyspozycji użytkowników – mówi Iwona Duda, Wiceprezes zarządu Alior Banku kierująca pracami zarządu.
W III kw.’20 Alior Bank promował zdalne kanały bankowości, które umożliwiały klientom korzystanie z usług bez wychodzenia z domu. Wśród wprowadzonych w tym okresie narzędzi znajduje się między innymi wykorzystanie biometrii w celu identyfikacji klienta w procesie otwarcia rachunku. Całkowicie zdalny proces zakładania Konta Jakże Osobistego został wprowadzony w aplikacji dzięki rozwiązaniu video selfie. Bank rozszerzył także oferowane usługi z zakresu otwartej bankowości poprzez udostępnienie podglądu rachunków z siedmiu innych banków poprzez bankowość w Alior Online.
Kolejnym wdrożeniem w kanałach cyfrowych banku jest m.in. udostępnienie klientom usługi moBILET do zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz parkingowych za pomocą aplikacji, a już niebawem klienci Alior Banku będą mogli skorzystać z możliwości, jaką daje Autopay – system automatycznych opłat za przejazdy autostradami.
Dzięki szybkiemu reagowaniu na zmieniające się otoczenie oraz dostosowywaniu oferty do oczekiwań klientów, Alior Bank został wyróżniony w niezależnych rankingach. Bank otrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu „Bank przyjazny Firmie” magazynu „Forbes” oraz pierwsze miejsca w kluczowych kategoriach „Bankowość tradycyjna” i „Bankowość zdalna” w rankingach tygodnika „Newsweek”.
W ramach synergii z Grupą PZU, Alior Bank kontynuuje rozwój platformy Cash, która pozwala na skorzystanie z oferty pożyczki gotówkowej przez pracowników firm, które chcą dołączyć do platformy. Korzystać z niej mogą m.in.  pracownicy spółki Link4. Rozwiązanie będzie udostępniane kolejnym pracodawcom, chętnym do skorzystania z takiej możliwości.

Kluczowe wskaźniki finansowe w III kw. 2020 roku:

  • Przychody: 892,7 mln zł; zysk netto: 81,8 mln zł.
  • Wskaźnik ROE w III kw. 2020 na poziomie 5,1 proc.
  • Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku. Współczynnik TIER1 na poziomie 12,98 proc., a TCR 15,41 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 448 p.b. (2 196 mln zł), a TCR 491 p.b. (2 405 mln zł).
  • Koszty ryzyka na poziomie 1,9 proc. w ujęciu QTD (vs. 5,9 proc. w II kw.’20). Stosunkowo niski udział klientów biznesowych z branż najbardziej zagrożonych wpływem COVID-19.
  • Marża odsetkowa netto (NIM) banku w analizowanym okresie wyniosła 3,71 proc.

źródło: Alior Bank

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: