5G w ujęciu społecznym – jeden z najgorętszych tematów ostatnich lat

5G to kolejny, naturalny etap ewolucji technologii mobilnej, ma jednak rewolucyjne znaczenie w wymiarze społecznym. Z naszego raportu wynika, że 84% Polaków zna definicję 5G, ale namacalność tej technologii jest niewielka.

5G

Jakie skutki przyniesie wdrożenie tej technologii? Co 5G ma szansę zmienić w przyszłości? Co na temat 5G sądzą Polacy, jak ją rozumieją i jakie mają wobec niej oczekiwania? Czym jest cyfrowy humanizm?
Głównym celem niniejszego raportu jest przedstawienie społecznych aspektów wdrażania technologii 5G oraz tego, w jaki sposób postrzegają ją konsumenci. Przyświecać temu będą trzy główne założenia: idea cyfrowego humanizmu, pojęcie zsynchronizowanej rzeczywistości oraz funkcjonowanie technologii 5G jako czynnika stymulującego rozwój obszarów ludzkiego życia.

 • Natalia Hatalska

   

  O technologii 5G rozmawialiśmy od dawna. Spodziewaliśmy się, że wraz z nią przyjdą futurystyczne rozwiązania. Że oto nagle będziemy świadkami powszechnego wdrażania autonomicznych samochodów, że staniemy się świadkami połączenia systemów biologicznych, fizycznych i cyfrowych. Na te rozwiązania przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Ale to nie jest tak, że technologia 5G nic nie zmieni w naszym życiu. Zmieni i to wiele. Wpłynie z pewnością na przemysł i edukację, usprawni nasze funkcjonowanie w miastach i poprawi jakość rozwiązań telemedycznych. Zintensyfikuje wzrost gospodarczy, umożliwi szybsze upowszechnianie się takich rozwiązań jak wirtualna rzeczywistość, internet zmysłów czy świat lustrzany. – Natalia Hatalska | CEO infuture.institute

Cyfrowy humanizm

Pojęciem, które nadaje temu raportowi wymiar nadrzędny, jest cyfrowy humanizm (ang. digital humanism). Oznacza ono umieszczanie w centrum technologii i postępu technologicznego – człowieka. Cyfrowy humanizm może być także realizowany w ramach trendu make tech human, który zakłada, że technologia ma służyć ludziom i zaczyna być przez nich traktowana jako narzędzie. Zostaje wykorzystywana przede wszystkim po to, by ułatwiać ich życie, pomagać rozwiązywać konkretne problemy czy zapewniać bezpieczeństwo. Ten aspekt podkreślają zarówno eksperci, jak i uczestnicy badań jakościowych.

W społecznym ujęciu cyfrowy humanizm, podobnie jak np. human-centered design (projektowanie skoncentrowane na człowieku), musi podążać za potrzebami ludzi, a nie generować rozwiązania jako takie. Obecnie wiele rozwiązań projektowanych przez firmy technologiczne oraz start-upy powstaje niekoniecznie w odpowiedzi na potrzeby użytkowników, a raczej w poszukiwaniu problemu. Tym samym cykl projektowania rozwiązań zostaje najpierw zachwiany, a ostatecznie odwrócony. Wynikać to może z faktu, że technologia rozwija się szybciej niż potrzeby ludzi. To także ten fakt może wpływać na wzrost dezinformacji konsumentów względem technologii 5G.

Test OPPO Reno4 Z 5G – ekran 120 Hz daje Ci to, czego chcesz

Zsynchronizowana rzeczywistość

Pojęcie zsynchronizowanej rzeczywistości (termin stworzony przez prof. Mischę Dohlera, wykładowcę na King’s College w Londynie) zakłada, że niska latencja, z którą mamy do czynienia w wypadku wdrożenia technologii 5G, zapewnia percepcję natychmiastowości, pozwalając tym samym na znacznie bardziej immersyjne wrażenia. Według prof. Dohlera brak latencji (opóźnień) to najbardziej przełomowy i innowacyjny aspekt technologii 5G. W kontekście 5G pojęcie zsynchronizowanej rzeczywistości nawiązuje do natychmiastowości, która umożliwia wzmocnienie doznań i doświadczeń, a dzięki temu także optymalizację procesów w wielu obszarach ludzkiego życia.

Zsynchronizowana rzeczywistość bezpośrednio przekłada się na sposób doświadczania świata cyfrowego. Należy jednak pamiętać o szeregu wyzwań, które się z tym wiążą cyberbezpieczeństwem, kwestią prywatności danych czy dbaniem o transparentność.

 • Leo Li

   

  W OPPO przyjęliśmy globalnie motto „Technology for mankind, kindness for the world”. To podkreśla nasze rozumienie technologii i jak ogromną rolę odgrywa jej bezpośredni związek ze społeczeństwem. Technologia nawet najdoskonalsza i najbardziej rozwinięta jest niczym, jeśli nie rozwiązuje ludzkich problemów. Jest o tym także mowa w raporcie – zawsze należy ustalić, z jakim wyzwaniem próbujemy sobie poradzić, a nie je sztucznie wymyślać. – Leo Li | CEO, OPPO w Polsce

5G jako czynnik stymulujący rozwój

5G to kolejny, naturalny etap ewolucji technologii mobilnej, ma jednak rewolucyjne znaczenie w wymiarze społecznym (niska latencja, duża przepustowość), dlatego w niniejszym raporcie technologia ta określona jest jako czynnik stymulujący rozwój obszarów ludzkiego życia, mający jednocześnie ogromny wpływ na usprawnienie i funkcjonowanie społeczeństw. Oczywiste jest, że w każdą nową technologię oraz zmiany spowodowane jej wdrożeniem wpisane są obawy i lęki konsumentów. Często wynikają one z chaosu informacyjnego, który do nich dociera.

Obawy te są uzasadnione – każda nowa technologia niesie za sobą zarówno korzyści, jak i problemy. To, czego brakuje konsumentom (biorąc pod uwagę fakt, że technologie rozwijają się szybciej niż ludzkie potrzeby), to edukacja w zakresie nowych technologii i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie ludzi. Najlepszą metodą na oswojenie lęków jest więc zapewnienie transparentnych i zweryfikowanych treści dotyczących technologii oraz włączenie ludzi w proces decyzyjny dotyczący jej wdrażania.

Raport składa się z pięciu części. Wywiady pogłębione z konsumentami z różnych grup wiekowych (seniorzy, dorośli, nastolatki oraz dzieci), których celem było sprawdzenie, czym dla użytkowników są technologie (w tym także 5G) oraz jak wpisują się one w ich codzienne życie.

W ramach pracy nad projektem dotyczącym technologii 5G w ujęciu społecznym infuture.institute przeprowadziło analizę historycznych sygnałów zmian (pogłębioną analizę zastanych danych, raportów, artykułów oraz innych źródeł dotyczących technologii mobilnej piątej generacji) oraz badania ilościowe i jakościowe (w tym wywiady eksperckie). Ich celem było zweryfikowanie zastanej wiedzy i uzyskanie eksperckiego komentarza w tematyce 5G. Wśród ekspertów nich znaleźli się:

 • prof. Karen Cham – projektantka transformacji cyfrowej zorientowanej na człowieka,
 • prof. Mischa Dohler – profesor zajmujący się bezprzewodową komunikacją na King’s College w Londynie,
 • dr Rafael Grossmann – chirurg, futurolog w obszarze medycyny,
 • David Witkowski – doradca i strateg w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej,
 • Maria Janczar – dyrektor strategii korporacyjnej i badań rynkowych, Orange Polska,
 • Łukasz Krzeski – kierownik zespołu promocji i public relations, Plus.

Badanie ilościowe na reprezentatywnej grupie Polaków badające rozumienie technologii 5G przez polskich konsumentów. Warsztaty kreatywne z konsumentami (grupą interesującą się nowymi technologiami), których celem było poznanie nastawienia grupy do technologii 5G oraz zebranie opinii o postrzeganiu przyszłości rozwoju poszczególnych obszarów życia za sprawą tej technologii.

Executive Summary

 • 5G to kolejny, naturalny etap ewolucji technologii mobilnej, ma jednak rewolucyjne znaczenie w wymiarze społecznym niska latencja, duża przepustowość. W niniejszym raporcie 5G traktowane jest jako czynnik stymulujący rozwój wielu obszarów ludzkiego życia, mając jednocześnie ogromny wpływ na usprawnienie funkcjonowania społeczeństw. Raport skupia się na społecznym ujęciu 5G i zmianach, które może ono wnieść w życie konsumentów.
 • W raporcie poruszone zostają trzy nadrzędne idee/ założenia, które pozwalają spojrzeć na technologię 5G w ujęciu społecznym, tworząc pewnego rodzaju soczewkę. Są to: idea cyfrowego humanizmu, pojęcie zsynchronizowanej rzeczywistości oraz teza, że 5G umożliwia rozwój obszarów ludzkiego życia.
 • Bazując na badaniach jakościowych i ilościowych oraz na analizie historycznych sygnałów zmian, infuture.institute wyodrębniło sześć obszarów, na które technologia mobilna piątej generacji będzie miała największy wpływ. Są to: edukacja, przemysł, rozrywka, medycyna, relacje oraz miasto (życie miejskie).
 • Dzięki technologii 5G możliwe będzie zaangażowanie uczniów w zajęcia poprzez serwowanie im wciągających treści. Prawie co trzeci Polak ocenia przykładowe rozwiązanie z obszaru edukacji zasilane technologią 5G jako to, które niesie za sobą same korzyści bądź ma więcej korzyści niż ryzyk.
 • Wdrożenie 5G (przy założeniu, że stworzona zostaje odpowiednia infrastruktura wraz z rozwiązaniami dedykowanymi poszczególnym gałęziom przemysłu) może przełożyć się na wzrost gospodarczy. Niemalże 80% ankietowanych jednoznacznie twierdzi, że 5G będzie miało wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.
 • W kontekście rozrywki technologia 5G może zwiększyć realizm w rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) – a tym samym zintensyfikować interakcje z użytkownikiem oraz zmienić jego rolę w wydarzeniach na żywo. Rozwój urządzeń haptycznych może przybliżyć nas do wirtualnego odczuwania zmysłów. 27% ogółu badanych wskazało, że to przede wszystkim obszar rozrywki będzie podlegał transformacji za sprawą technologii 5G.
 • Technologie haptyczne za sprawą 5G w największym stopniu mają szansę przyczynić się do upłynniania granic pomiędzy światem fizycznym a wirtualnym. Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby tego raportu, konsumenci podkreślają obawy związane z zastosowaniem technologii haptycznych w obszarze relacji. Co piąty respondent ocenia je jako korzystne, a co trzeci jako ryzykowne.
 • Konsumenci nie są jednoznacznie przekonani co do technologicznej rewolucji w medycynie. Z jednej strony niespełna 30% uważa, że zabiegi zdalne przyniosą więcej korzyści. Z drugiej taki sam odsetek respondentów twierdzi, że to kwestia najbardziej ryzykowna.
 • Konsumenci w Polsce nie postrzegają technologii 5G jako narzędzia umożliwiającego polepszenie funkcjonowania miast. Obszar ten w badaniu ilościowym uzyskał 13% – najmniej, jeśli chodzi o ocenę wpływu 5G na obszary życia ludzi.
 • Konsumenci w Polsce znają pojęcie 5G (84%). Co ciekawe, przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej na tle pozostałych grup wiekowych częściej wskazywali na niepoprawne opcje lub nie wiedzieli, czym jest 5G (aż 24% ankietowanych). Konsumenci wskazują na duży szum medialny z nim związany. Jednak ze względu na dużą niedojrzałość tej technologii trudno na tym etapie wyobrazić im sobie konkretne wdrożenia czy rozwiązania. Respondenci zostali zapytani o to, w których z przyszłych przykładowych rozwiązań widzą korzyści, a w których ryzyka. Opinie są bardzo podzielone, a wyniki często rozkładają się na równi (podobny odsetek przy różnych odpowiedziach).

Zastanawiasz się co dalej?

Skontaktuj się z nami w celu omówienia warsztatów/ badań, jakie możemy wspólnie przeprowadzić, np.:

 • analiza sytuacji i wypracowanie konkretnych koncepcji biznesowych
  w odpowiedzi na wybrane trendy i czynniki zmian,
 • priorytetyzacja oraz wybór najbardziej uzasadnionych biznesowo wyzwań,
 • analiza najistotniejszych czynników zmian w kontekście najbliższej przyszłości,
 • wypracowanie scenariuszy przyszłości dla Twojej branży,
 • dodatkowe badania, analizy rynku i konsumentów.

źródło: infuture.institute

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: