MWC 2021: Huawei – 5G to więcej niż tylko łączność

Huawei: 5G warunkiem rozwoju dla każdej branży

Innowacje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych stają się największą siłą napędową światowej gospodarki, a ich wartość wykracza poza sektor telekomunikacyjny – tego zdania jest dyrektor wykonawczy Huawei i prezes Huawei Carrier Business Group, Ryan Ding. Podczas swojego przemówienia w trakcie targów MWC Barcelona 2021 przekonywał, że sieci 5G to nie tylko szansa dla operatorów, ale i warunek rozwoju dla każdej branży.

W krajach, gdzie sieć 5G rozwija się szybciej, operatorzy odnotowują dynamiczniejszy wzrost przychodów. Jednocześnie kraje te są znacznie lepiej przygotowane pod kątem infrastruktury cyfrowej. Przykładowo, w Chinach w mniej niż 18 miesięcy uruchomionych zostało ponad 820 000 stacji bazowych 5G, a chińscy operatorzy uzyskali wzrost przychodów o 6,5% i zysku netto o 5,6% w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dynamiczny rozwój infrastruktury cyfrowej, napędzany technologią 5G, przyniesie chińskiej gospodarce dodatkowe 1,9 bln euro w okresie najbliższych pięciu lat. To samo dzieje się również Korei Południowej i Europie.

Infrastruktura cyfrowa stała się w trakcie pandemii fundamentem współczesnej gospodarki i odgrywa coraz ważniejszą rolę. Wartość technologii informacyjno-komunikacyjnej wykracza obecnie poza branżę telekomunikacyjną i ma potencjał do dalszej transformacji całej światowej gospodarki – podkreślił w swoim przemówieniu Ryan Ding.

Więcej niż tylko łączność

Ponieważ infrastruktura teleinformatyczna, wraz z innowacjami 5G, jest fundamentem cyfrowej gospodarki, operatorzy odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie.

Obecnie najważniejszym celem operatorów telekomunikacyjnych, rozwijających technologię 5G jest odniesienie sukcesu biznesowego zarówno na rynku konsumenckim i gospodarstw domowych, jak i rozwiązań dla firm. Jednocześnie trzeba pamiętać, że na rynku konsumenckim 5G to nie tylko większa prędkość, ale także nowy poziom doświadczeń – przekonywał Ding.

Według Ryana Dinga, do osiągnięcia pełnego sukcesu na konsumenckim rynku 5G operatorzy potrzebują trzech rzeczy. Po pierwsze, konieczne jest przyspieszenie prac na rozwojem sieci 5G, z precyzyjnym planowaniem infrastruktury oraz inwestycjami opartymi na dokładnych danych dotyczących potrzeb obszarowych, kluczowych zastosowań i potencjalnych użytkowników. Po drugie, należy wesprzeć migrację użytkowników z sieci 4G do nowego standardu, a po trzecie – opracować elastyczne modele cenowe.
W przypadku rozwoju 5G dla firm, obecnie technologię tę stosuje się już w ponad 1000 projektów w 20 sektorach gospodarki, w tym w hutnictwie i górnictwie, podnosząc bezpieczeństwo i wydajność procesów produkcyjnych czy wydobywczych. Chińscy operatorzy poczynili już ogromne postępy i rozpoczęli proces rozwoju oraz komercjalizacji tego typu usług.

Doświadczenia chińskich operatorów pokazały nam, że sukces w obszarze 5G dla przedsiębiorstw uzależniony jest od kilku czynników. Kluczowy jest wybór odpowiedniej branży w oparciu o cztery czynniki: zapotrzebowanie, przystępność cenową, potencjał powtarzalności i wykonalność pod względem technicznym. Po drugie, określenie zakresu oferty. Operatorzy mogą być dostawcami sieci i oferować usługi łączności. Mogą również być dostawcami usług w chmurze lub kompleksowych ofert ICT. Różne usługi wymagają innych umiejętności i przynoszą odmienną wartość biznesową. Po trzecie, opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych. Jest to kluczowe dla powielania sukcesów związanych z 5G na szeroką skalę – tłumaczył Ryan Ding.

Współpraca i rozwój 5G dla lepszej przyszłości

W podsumowaniu swojego przemówienia, Ryan Ding podkreślił, że innowacje w zakresie rozwoju 5G to ciągły proces. W sektorze usług 5G dla klientów biznesowych normy 5G muszą być szybciej dostosowane do norm branżowych, a sama technologia powinna być zintegrowana z podstawowymi procesami produkcyjnymi przedsiębiorstw w ramach wewnętrznych procesów cyfryzacyjnych oraz wdrożeń inteligentnych rozwiązań. Jednocześnie synergia pomiędzy 5G a technologiami chmurowymi oraz obliczeniowymi jeszcze bardziej przesunie granice działalności operatorów, tworząc przestrzeń do dalszego rozwoju i świetlanej przyszłości.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: