Lenovo – rekordowy wynik kwartalny

Lenovo – rekordowy wynik kwartalny, kontynuuje strategię wspierania transformacji i zrównoważonego rozwoju oraz oczekuje podwojenia zysków w ciągu trzech lat

Lenovo

Grupa Lenovo ogłosiła, że zanotowała rekordowy wynik kwartalny w ramach całej Grupy, a jej zyski i przychody osiągnęły najwyższe wartości w historii. Sprawność operacyjna firmy, a także innowacyjność i zdecydowane działania pomimo piętrzących się wyzwań związanych z podażą w branży przyczyniły się do poprawy wyników we wszystkich głównych grupach biznesowych. Wraz z możliwościami, jakie stwarzają dynamiczna cyfryzacja, inteligentna transformacja oraz modernizacja urządzeń, infrastruktury i aplikacji na całym świecie, wszystko to niezmiennie przekłada się na długoterminowy, zrównoważony wzrost rentowności Grupy.

Test Lenovo Tab P11 pro – centrum pracy i rozrywki

Firma Lenovo zanotowała znaczącą poprawę wyników w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochód netto wzrósł o 65% do 512 mln USD, a marża dochodu netto o 0,7 punktu, co przybliża Grupę do osiągnięcia celu zakładającego podwojenie przychodów w ciągu trzech lat. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 742 mln USD, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Również przychody Grupy wykazywały silną i stabilną tendencję wzrostową, osiągając poziom 17,9 mld USD, czyli o 23% więcej niż w poprzednim roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej podwoiły się w skali roku i wyniosły 1,6 mld USD, przy czym wydatki Grupy na badania i rozwój w kwartale wzrosły o prawie 60% ze względu na zwiększone inwestycje w innowacje.

W perspektywie przyszłościowej strategia, której celem jest stałe podnoszenie zysków i trwały wzrost, będzie nadal koncentrować się na działalności i segmentach o wysokiej marży, przy jednoczesnym podwojeniu inwestycji w badania i rozwój w ciągu trzech lat, jak ogłoszono w poprzednim kwartale. Wszystko to ma za celu wspierać nieprzerwaną transformację Grupy oraz rozwój technologii wykorzystującej nowe możliwości informatyczne i architektury technologicznej „Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence”, będącej odpowiedzią na zmieniające się potrzeby odbiorców.

Najważniejsze liczby:

Q2 21/22

mln USD

Q2 20/21

mln USD

Zmiana
Przychód Grupy 17 869 14 519 23%
Dochód brutto 752 470 58%
Dochód netto (zysk dla akcjonariuszy) 512 230 65%
Zysk podstawowy na jedną akcję (w centach amerykańskich) 4,42 2,59 1,83

 

Zarząd Lenovo ogłosił wypłatę dywidendy śródrocznej w wysokości 8,0 centów hongkońskich na akcję.

Wypowiedź prezesa zarządu i dyrektora generalnego, Yuanqinga Yanga:

Nowa architektura informatyczna Lenovo „Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence” zyskuje coraz większe uznanie w branży, a proces jej wdrażania nabiera tempa. Dzięki zdecydowanej realizacji naszej strategii 3S (Smart Devices/IoT – urządzenia inteligentne i internet rzeczy, Smart Infrastructure – inteligentna infrastruktura, Smart Vertical – inteligentne rozwiązania pionowe) w ubiegłym kwartale osiągnęliśmy rekordowy dochód i przychód, a obecnie jesteśmy na dobrej drodze do podwojenia marży netto w perspektywie trzech lat. W tym samym czasie nasze inwestycje w badania i rozwój wzrosły o 60%– powiedział Yuanqing Yang, prezes zarządu i dyrektor generalny Lenovo.

– Będziemy nadal dążyć do realizacji naszego celu, którym jest podwojenie wydatków na badania i rozwój w ciągu trzech lat oraz dalsza inteligentna transformacja oparta na usługach.

Grupa ds. Rozwiązań i Usług (Solutions and Services Group, SSG) odnotowała wyraźny wzrost i wysokie marże, co przekłada się na wyższą rentowność ogólną Grupy

Test Lenovo Tab P11 – zawsze gotowy do działania

Możliwość do wykorzystania:

Grupa ds. Rozwiązań i Usług utrzymuje wysoką rentowność i wzrost na szybko rozwijającym się rynku. W miarę jak architektura staje się coraz bardziej złożona, klienci oczekują coraz bardziej zaawansowanych usług IT. Przewiduje się, że wartość rynku do 2025 roku wyniesie ponad bilion dolarów amerykańskich, przy czym dla szybko rosnącego i wysokomarżowego sektora device-as-a-service  ma ona osiągnąć w tej samej perspektywie czasowej poziom 67 miliardów dolarów.

Wyniki w II kwartale:

 • Znaczący wzrost przychodów w drugim kwartale (30% rok do roku, do 1,36 mld USD), co stanowi 7,3% przychodów całej Grupy przy marży operacyjnej wynoszącej prawie 21%.
 • Poprawa wskaźników penetracji usług wsparcia na rzecz klientów korzystających z komputerów osobistych oraz dostawców infrastruktury. Przychody z usług zarządzanych wzrosły o prawie 90% w stosunku do roku poprzedniego, a Grupa odnotowała rosnące zainteresowanie powtarzalnymi rozwiązaniami opartymi na własności intelektualnej Lenovo, które przełożyło się wzrost przychodów z usług i rozwiązań projektowych o prawie 22% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • Podczas swojej dorocznej imprezy poświęconej innowacjom, Tech World, Grupa zapowiedziała dalszą rozbudowę modelu biznesowego opartego na konsumpcji poprzez wprowadzenie TruScale – nowej oferty, która łączy wszystkie produkty Lenovo oferowane w modelu usługowym, zapewniając tym samym prawdziwie globalne rozwiązanie obejmujące wszystko od urządzeń podręcznych po chmurę w ramach jednej umowy.

Test ThinkPad X1 Nano – nowy poziom wydajności i funkcjonalności

Plany na przyszłość:

 • Lenovo będzie nadal dążyć do podnoszenia przychodów i rentowności. Integracja wewnętrznego pionu IT firmy z SSG może poprawić zdolności grupy biznesowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz pomóc przełożyć sprawdzone wewnętrzne zasoby cyfrowe na ofertę rozwiązań konsumenckich.
 • W ramach usług zarządzanych zostaną wprowadzone nowe platformy, narzędzia i rozwiązania rynkowe w celu rozszerzenia oferty TruScale.
 • Z kolei strategia w zakresie usług wsparcia, w miarę ożywiania się segmentu komercyjnego, będzie koncentrować się na zwiększeniu wskaźników penetracji.

Grupa ds. Rozwiązań Infrastrukturalnych (Infrastructure Solutions Group, ISG) odnotowała rekordowy kwartał i wyniki powyżej oczekiwań na rosnącym rynku

Możliwość do wykorzystania:

Możliwości w ramach ISG rosną wraz z postępującą modernizacją infrastruktury teleinformatycznej na całym świecie. Oczekuje się, że do 2025 r. wartość tego rynku osiągnie 250 mld USD, czyli doścignie on rynek komputerów osobistych.

Wyniki w II kwartale:

 • ISG osiągnęła najwyższe wyniki w historii, na czele z rekordowym przychodem, który wyniósł prawie 2 mld USD, co stanowi wzrost o niemal 34% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rentowność wzrosła o 24 mln USD rok do roku, zbliżając się tym samym do punktu wyrównania.
 • Działalność firmy przewyższyła tempo rozwoju rynku w niemal każdym segmencie. Przychód ze świadczonych usług w chmurze osiągnął rekordową wartość i wzrost o ponad 50% rok do roku, a przychód z usług na rzecz dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw zanotował solidny wzrost rok do roku o 20%.
 • W segmentach o wyższej marży przychody z usług przechowywania danych wzrosły o ponad 50% rok do roku, osiągając nowy rekord, a w ramach segmentu wysokowydajnych systemów obliczeniowych Grupa dostarczyła najszybszy uniwersytecki komputer w Chinach, wykorzystujący technologię chłodzenia wodnego Lenovo Neptune.

Test Lenovo X1 Fold – efektywność laptopa, mobilnością smartfona

Plany na przyszłość:

 • Grupa zamierza dalej zwiększać inwestycje w szybko rozwijające się segmenty, takie jak przetwarzanie brzegowe, rozwiązania w chmurze hybrydowej oraz konwergencja chmury i sieci 5G.
 • Będzie również kontynuować budowanie własnych zdolności projektowych i produkcyjnych, aby podnieść rentowność, a następnie zbliżyć się do jej progu i go przekroczyć.
 • Wizją Grupy jest stać się największym i najbardziej zaufanym globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.

Grupa Urządzeń Inteligentnych (Intelligent Devices Group, IDG) notuje dynamiczny wzrost przychodów i wyższą rentowność, a także rosnący udział działalności związanej z urządzeniami innymi niż PC

Możliwość do wykorzystania:

Popyt na komputery osobiste i inne urządzenia inteligentne utrzymuje się na wysokim poziomie. Wynika to z ożywienia ogólnego popytu na produkty konsumenckie, który według raportów rynkowych wzrósł w ostatnim kwartale o 18% w stosunku do roku ubiegłego (z wyłączeniem chromebooków), a także z oczekiwanego dalszego jego wzrostu związanego z wprowadzeniem systemu Windows 11. Lenovo przewiduje, że popyt na komputery będzie zgodny z ocenami branży i wyniesie 340-355 mln sztuk rocznie w ciągu najbliższych kilku lat. Globalny rynek smartfonów nadal stwarza ogromne możliwości rozwoju, podobnie jak prężny segment internetu rzeczy, którego skumulowany roczny wskaźnik wzrostu ma osiągnąć 11% do 2025 roku.

Wyniki w II kwartale:

 • Doskonałe wyniki – wzrost przychodów o 21% w porównaniu z rokiem ubiegłym do 15,3 mld USD oraz jeszcze bardziej imponujący wzrost rentowności o 34% do 1,2 mld USD w analogicznym okresie, przy już wysokich wartościach wyjściowych.
 • Segmenty komputerów premium zanotowały wysoki wzrost; przychody ze sprzedaży urządzeń Yoga i stacji roboczych klasy premium wzrosły ponad dwukrotnie rok do roku. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody ze sprzedaży komputerów konsumenckich wzrosły o 29%, a komputerów dla MiŚP o 48%.
 • Segment smartfonów zaliczył najlepszy kwartał w historii: zysk osiągnął rekordowy poziom 89 mln USD, a przychody wzrosły o 27% rok do roku, osiągając najwyższe wartości od 15 kwartałów. Wysoki wzrost rentowności odnotowano we wszystkich regionach – nie tylko na sprawdzonych rynkach Ameryki Łacińskiej i Północnej, ale także na rynkach ekspansji firmy, jakimi są Europa, Bliski Wschód i Afryka oraz Azja i Pacyfik. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody ze sprzedaży tabletów wzrosły o 20%, a akcesoriów o 31%.

Plany na przyszłość:

 • Lenovo będzie nadal inwestować w segmenty premium, aby zwiększyć rentowność i średnią cenę sprzedaży. Rozszerzony zostanie asortyment produktów innych niż komputery osobiste, takich jak smartfony, tablety, inteligentne urządzenia do prowadzenia wirtualnych spotkań oraz systemy wbudowane.

Najważniejsze działania operacyjne i inwestycje na przyszłość

 • Grupa nadal skupia się w ramach całej swojej działalności operacyjnej na kwestiach związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG); w sierpniu 2021 r. wyznaczyła sobie nowe cele związane z łagodzeniem skutków zmian klimatycznych, które znalazły się w dorocznym raporcie dotyczącym ESG. Firma zobowiązała się do wyeliminowania ze swojego łańcucha dostaw do roku obrotowego 2025/26 miliona ton gazów cieplarnianych. Jest to jeden z etapów planu redukcji emisji do roku 2030, zatwierdzonego w ramach inicjatywy Science-Based Targets. Ponadto firma zadeklarowała, że do 2025 r. 100% komputerów osobistych będzie produkowanych z materiałów pochodzących z recyklingu, a także zmieniła cele w zakresie odpowiedzialności społecznej, tak aby do 2025 r. kobiety zajmowały 27% stanowisk kierowniczych o zasięgu globalnym, w porównaniu z 21% w 2020 r.
 • Odzwierciedleniem zaangażowania i pracy Grupy na rzecz ESG są najwyższa w historii ocena przyznana firmie według Hang Seng Corporate Sustainability Index (AA+) oraz najlepszy ogólny wynik w branży technologicznej.
 • Firma Lenovo ogłosiła niedawno, że prezes zarządu i dyrektor operacyjny Gianfranco Lanci przechodzi na emeryturę, a zastąpi go Che Min (Jammi) Tu, który obejmie stanowisko dyrektora operacyjnego Grupy. Stanowisko to zakłada wykorzystanie i rozbudowywanie mocnych stron firmy w zakresie działalności operacyjnej i łańcucha dostaw.

źródło: Lenovo

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: