Huawei Talent Summit – kształcimy Europę

Huawei Talent Summit – kształcimy Europę

O pozytywnym wpływie firmy Huawei na kondycję europejskiej gospodarki oraz o inspirujących innowacjach z Finlandii opowiedział wiceprezes firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich – Kenneth Fredriksen.

Huawei Talent Summit

Huawei Talent Summit to cykliczne wydarzenie podsumowujące osiągnięcia studentów we flagowych programach edukacyjnych Huawei, które odbyły się w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Nie bez powodu organizatorzy zaprosili swoich partnerów do Helsinek. W tym roku Finlandia zajęła pierwsze miejsce w Indeksie Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) w zakresie umiejętności cyfrowych swoich obywateli. Spośród wszystkich państw Unii Europejskiej to właśnie tam odsetek absolwentów teleinformatyki okazał się prawie dwukrotnie wyższy niż średnia UE, a szkolenia w tym zakresie zapewnia prawie dwa razy więcej przedsiębiorstw.
Podczas swojej przemowy inaugurującej spotkanie Kenneth Fredriksen – wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich – wyraził uznanie wobec fińskiego systemu edukacji, w którego modelu funkcjonowania nacisk kładzie się na współpracę, a nie rywalizację. Równość, dążenie do doskonałości oraz wzajemne wsparcie przyświecają również ideom programów edukacyjnych Huawei w Europie.

Cyfryzacja w obliczu pandemii

Fredriksen poruszył kwestię tego, jak znaczącą rolę odegrała infrastruktura cyfrowa w trakcie globalnej pandemii koronawirusa. Jego zdaniem, na przełomie ostatnich dwóch lat doszło do przyśpieszenia procesu globalnej digitalizacji – w Azji dokonano 10-letniego, a w skali świata 7-letniego postępu.

Transformacja cyfrowa w przemyśle jest kluczem do uwolnienia potencjału przyszłego wzrostu gospodarczego. W związku z tym gospodarka cyfrowa stanowi dla Europy szansę na przekształcenie swojego położenia w sektorze produkcji i zapewnienie sobie solidnej pozycji w globalnych łańcuchach wartości – oznajmił Kenneth Fredriksen.

Luki w branży teleinformatycznej

Choć w opinii Fredriksena kompetencje cyfrowe młodych pokoleń staną się motorem napędowym gospodarki w Europie, obecnie na kontynencie panuje niedobór specjalistów w tej dziedzinie. Zgodnie z opracowanym przez Komisję Europejską Kompasem Cyfrowym 2030 do 2030 r. w UE powinno być zatrudnionych 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT. W rzeczywistości około 42% Europejczyków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, w tym 37% osób zatrudnionych. Według danych Eurostatu na 2019 r. w 58 proc. przypadków w całej UE występują problemy z obsadzeniem wolnych miejsc pracy wymagających odpowiednich kwalifikacji w zakresie teleinformatyki.
Ponadto na 27 państw UE tylko 3,8 proc. absolwentów szkół wyższych oraz 4,9 proc. studentów studiów wyższych studiuje ICT, w porównaniu z odpowiednio 24,6 proc. i 22,0 proc. studentów studiów wyższych na kierunkach związanych z biznesem i administracją lub prawem. Szczególnie słabo reprezentowane wśród pracowników sektora cyfrowego są kobiety – ponad 80% specjalistów ICT zatrudnionych w całej UE to mężczyźni. Pomimo różnic między krajami, średnio tylko 17% specjalistów technicznych oraz 22% specjalistów AI na świecie to kobiety.

Huawei wspiera lokalną gospodarkę

W przeciwieństwie do wielu innych międzynarodowych firm technologicznych, Huawei zapewnia zarówno dużą liczbę miejsc pracy, jak i ogromne wpływy z podatków na wszystkich rynkach, na których działa. Według raportu Economic Impact of Huawei, wydanego przez Oxford Economics w 2019 roku, przedsiębiorstwo przyczyniło się do wzrostu europejskiego PKB o 16,4 mld euro, stworzył 224 300 miejsc pracy i wygenerował 6,6 mld euro wpływów podatkowych dla Europy. Jednak na tym nie koniec.

W 2008 roku Huawei rozpoczął realizację różnych programów rozwoju talentów, w tym stypendiów, konkursów technologicznych i szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych. Od tego czasu zainwestowaliśmy w te programy ponad 130 milionów euro, z których skorzystało ponad 1,54 miliona osób z ponad 150 krajów – poinformował Fredriksen.

Huawei w walce o lepszą przyszłość

Kenneth Fredriksen omówił także rezultaty prowadzonych przez firmę programów. Misją każdego z nich jest wprowadzanie zmian, które przysłużą się całemu europejskiemu społeczeństwu. W programie Seeds for the Future  w Europie, do grudnia 2020 roku, w programie uczestniczyło 2 591 uczniów. Jednym z jego wymogów jest, aby odsetek kobiet wśród wszystkich uczestników wynosił co najmniej 30%, a do 2020 roku wzrósł do 50%. Dlatego w 2021 roku, w ramach programu Seeds for the Future, Huawei uruchomił Letnią Szkołę Kobiecego Przywództwa w Erze Cyfrowej. Pierwsze wydarzenie odbyło się w dniach 23-27 sierpnia w Lizbonie i przyciągnęło ponad 1200 zgłoszeń od młodych kobiet z całej UE. W 2020 roku Huawei uruchomił również serię działań HUAWEI4HER w całej Europie, aby głosy kobiet były słyszalne w sektorze technologicznym.
W 2017 roku Huawei zainicjował Huawei European University Challenge, który jest programem mającym na celu stałe oferowanie wiedzy branżowej uczelni wyższych oraz młodym ludziom zainteresowanym nauką i badaniami, algorytmami, oprogramowaniem. Do końca 30 czerwca 2021 r. w programie wzięło udział ponad 4000 studentów z ponad 25 uniwersytetów w całej Europie. Około 400 z nich otrzymało nagrody. Huawei przekazał również ponad 2,38 mln euro w formie sponsoringu.
Pomostem pomiędzy firmami i uczelniami, pomagającym w budowaniu ekosystemu talentów dla branży ICT jest Huawei ICT Academy. To partnerstwo non-profit, które upoważnia uniwersytety i szkoły wyższe na całym świecie do zapewnienia studentom uznawanych w branży kursów certyfikacyjnych Huawei. Do 30 czerwca 2021 roku, został wdrożony w 105 krajach, a umowy podpisano z 1 595 uczelniami, które przeszkolą 86 034 studentów i zainwestuje w ten program 32 miliony euro.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: