Regulamin konkursu „Pokaż, kiedy w podróży warto mieć kamerkę samochodową”

1. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest TECHNOSenior.
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu TECHNOSenior (https://techno-senior.com/), Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/Technosenior-2190339904333379/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.
 3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: w terminie od 12.07.2019r do 10.08.2019r. do godziny 24:00 nadsyłane będą zdjęcia, a w terminie do 12 sierpnia 2019 r wyłoniony zostanie zwycięzca.
 4. Konkurs: „Pokaż, kiedy w podróży warto mieć kamerkę samochodową”, polega na wykonaniu zadania opisanego w poście konkursowym (zwanym dalej Pracą Konkursową).
 5. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy czytelnicy serwisu TECHNOSenior.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Polubić stronę Facebook TECHNOSenior lub stronę na Instagramie technosenior2018
 2. Zamieścić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym lub na Instagramie  (z tagiem #fototechnosenior oraz oznaczeniem na zdjęciu konta @technosenior2018 (Konto musi być publiczne) . Pod zdjęciem umieść komentarz na temat zdjęcia oraz informację z jakiego telefonu wykonano zdjęcie i kiedy.
 3. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa właściciela i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
 4. Autor zezwala na publikację zdjęć i wykorzystania ich w przyszłości na blogu i portalach społecznościowych techno-senior.com i navitel.pl.
 5. Wybór najciekawszych zdjęć dokonywany jest przez Redakcję, przy współudziale Internautów, którzy pod każdym zdjęciem mogą wypowiadać się na temat danego zdjęcia i je oceniać.
 6. Z wybranych przez Redakcję zdjęć autor otrzyma nagrodę, jaką jest urządzenie – po testach redakcyjnych.

3. NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie: „Pokaż, kiedy w podróży warto mieć kamerkę samochodową jest wideorejestrator  Navitel NR200 NV, w cenie 129 zł – po testach redakcyjnych.
 2. Redakcja zapewnia sobie możliwość dodania kolejnych nagród dla kolejnych miejsc w trakcie trwania Konkursu.
 3. Nagroda zwycięzcy konkursu zostanie wysłana na podany adres nagrody za pośrednictwem kuriera. Z zastrzeżeniem, że wysyłka nagród możliwa jest tylko na terenie Polski.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o zdobyciu nagrody wyłącznie za pomocą informacji na stronie konkursowej.
 5. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli Organizator Konkursu nie otrzyma, w przeciągu 7 dni informacji na temat Uczestnika – adresu mailowego, adresu do wysyłki itp.
 6. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody po potrąceniu kwoty podatku dochodowego.
 7. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760,- PLN.
 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 9. Zdobywca nagrody w Konkursie, wyłoniony zostanie w terminie do xxx maja 2019r. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wyłonienia Zdobywców Nagród. Imiona i nazwiska (Nick) i miejsce zamieszkania zdobywców Nagród w Konkursie, zostaną opublikowane na stronie internetowej i portalach społecznościowych TECHNOSenior

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu poprzez podanie adresu E-mail oraz Imiona i nazwiska lub Nick’a, a warunkiem niezbędnym dla otrzymania nagrody jest dodatkowo podanie prawdziwych danych osobowych w postaci:, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego w trakcie kontaktu Organizatora ze zwycięzca nagrody, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika do celów Konkursu i celów marketingowych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu lub marketingowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
 2. Zwycięzcy Nagród w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska lub Nick’a  i miejscowości zamieszkania na stronach Konkursu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 2. Organizator ustanawia adres korespondencyjny redakcja@technosenior.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora do dn. 11 sierpnia 2019. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 7 dni roboczych.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym pod adresem techno-senior.com